CANDIDA – PRAWIDŁOWA DIAGNOZA TO POŁOWA SUKCESU W LECZENIU

Różne informacje,czasem dziwne a czasem bardzo interesujące, o badaniach medycznych
admin. med.

CANDIDA – PRAWIDŁOWA DIAGNOZA TO POŁOWA SUKCESU W LECZENIU

Post autor: admin. med. »

GRZYBY – PRZYJACIELE
CZY WROGOWIE?!
Grzyby w naturze spotykane są niemal wszędzie. Mogą wys-
tępować w bardzo różnych postaciach i rozmiarach. I tak na
przykład pieczarki lub prawdziwki wytwarzają owocniki
widoczne gołym okiem. Drożdże występujące w chlebie lub
piwie są mikroskopijnych rozmiarów. Z kolei muchomory po-
trafią produkować śmiertelne trucizny. Natomiast te mikroskop-
ijnie małe skupiska komórek występujące wewnątrz lub na po-
wierzchni naszego ciała mogą stać się
przyczyną infekcji
.
Grzyby w naturze zasiedlają przede wszystkim te miejsca,
w których znajdują się obumarłe resztki roślinne lub padlina.
Grzyby potrafią pozyskiwać energię z martwego materiału. W wy-
niku tego procesu produkty przemiany materii są ponownie
wprowadzane do obiegu w przyrodzie. Nie bez przyczyny
grzyby można określić jako „oczyszczalnie” naszych ekosy-
stemów, jako szczególnego rodzaju specjalistów w recyklingu.
Jak widać grzyby występują w obu rolach: zarówno jako przy-
jaciele, jak i wrogowie człowieka. Mogą wywoływać choroby,
lecz także pełnić funkcje niezwykle pożyteczne dla człowieka.
Łącznie istnieje około 100.000 różnych gatunków grzybów,
które w większości są całkowicie nieszkodliwe dla człowieka.
Istnieją jednak 3 główne grupy grzybów, które mogą stanowić
pewne zagrożenie. Mogą one żyć zarówno wewnątrz, jak
i na powierzchni naszego organizmu
GRZYBY JAKO CZYNNIKI
CHOROBOTWÓRCZE
Mikroskopijnej wielkości grzyby, z których niektóre działają
chorobotwórczo, medycyna dzieli według następującego
systemu:
D = DERMATOFITY
Są to grzyby, które na skórze, we włosach i na paznokciach
mogą wywoływać
objawy chorobowe
.
P = PLEŚNIAKI
Zwłaszcza u pacjentów, których system odpornościowy jest
osłabiony w wyniku przebytych chorób, grzyby te mogą prowa-
dzić do
infekcji pleśniowych
. Do infekcji dochodzi zwłasz-
cza w drogach oddechowych i w jelitach.
D = DROŻDŻAKI
Gdy układ odpornościowy jest osłabiony, drożdżaki mogą
rozmnażać się wewnątrz lub na powierzchni ciała człowieka.
Choroby wywoływane przez drożdżaki określa się mianem
drożdżyc
. Z punktu widzenia medycznego, najważniejsze
wśród nich to drożdżaki z rodzaju
Candida
, a zwłaszcza
Candida albicans
(dosłownie „białe, wybielające”).
Grzybice wywoływane przez drożdżaki z rodzaju
Candida
mają coraz większe znaczenie w medycynie i najczęściej, gdy
mówi się o grzybicach, myśli się o grzybicach wywołanych
właśnie przez drożdżaki z rodzaju
Candida
. Niniejszy poradnik
koncentruje się na problematyce dotyczącej grzybic wywoły-
wanych przez drożdżaki z rodzaju
Candida
, jak również nad-
miernego ich występowania.
CHOROBY WYWOŁYWANE PRZEZ
DROŻDŻAKI Z RODZAJU
CANDIDA
– KTO JEST ZAGROŻONY?
Gdy układ odpornościowy jest osłabiony,
Candida
rozprzestrze-
nia się wewnątrz lub na powierzchni organizmu człowieka. Głów-
ny powód coraz większego znaczenia drożdżaków z rodzaju
Candida
jako czynnika chorobotwórczego polega na tym, że
nasz układ odpornościowy jest w coraz większym stopniu na-
rażony na działanie szkodliwych czynników środowiskowych.
Nieprawidłowe odżywianie z dużym udziałem cukru i białej
mąki, jak również brak snu, nikotyna, alkohol, zbyt wysoki po-
ziom stresu, za mało ruchu oraz występujące w otoczeniu sub-
stancje szkodliwe osłabiają obronność organizmu i ułatwiają
rozmnażanie się
Candida
. W tym miejscu należy również za-
uważyć, że drożdżaki z rodzaju
Candida
w niewielkich ilościach
występują na skórze lub na śluzówkach przewodu pokarmowego,
nie powodując żadnych dolegliwości. Jeśli jednak układ
odpornościowy jest osłabiony, może dojść do nadmiernego
rozmnożenia się drożdżaków, co w konsekwencji prowadzi do
pojawienia się
objawów chorobowych
.
Grzybice
bardzo często występują
w okresie ciąży
, po
okresie przyjmowania tabletek antykoncepcyjnych
,
u wcześniaków i noworodków
, a także
u starszych
,
schorowanych ludzi
. W powyższych przypadkach grzybice
występują częściej i mogą mieć bardzo ciężki przebieg, ponie-
waż tę grupę pacjentów charakteryzuje przewlekłe osłabienie
układu odpornościowego. Natomiast u pacjentów o jedynie
przejściowo osłabionym układzie odpornościowym ryzyko takie
jest o wiele mniejsze. W tej grupie osób może wystąpić nad-
mierne rozmnożenie
Candida
, jednak nie stwierdza się rozwoju
prawdziwiej grzybicy.
CHOROBY WYWOŁYWANE PRZEZ
DROŻDŻAKI Z RODZAJU
CANDIDA
:
WIELE OBJAWÓW – JEDNA PRZYCZYNA
W zależności od lokalizacji drożdżaków z rodzaju
Candida
wewnątrz lub na powierzchni ciała oraz w zależności od ich
możliwości rozmnażania się, to znaczy od skuteczności
mechanizmów obronnych, mogą wykształcić się różne
obrazy
choroby
. Poniżej przedstawiamy najczęstsze spośród nich.
1. JAMA USTNA I PRZEŁYK
Infekcja wywołana przez drożdżaki z rodzaju
Candida
w obrębie
jamy ustnej
stanowi częsty problem w pediatrii.
Przede wszystkim niemowlęta, których układ odpornościowy
jest jeszcze niewykształcony, są narażone na pleśniawki jamy
ustnej. Choroba charakteryzuje się bólem i zaczerwienieniem
oraz tworzeniem się białego osadu na śluzówce jamy ustnej.
Candida
może wywoływać stany zapalne także w przełyku,
głównie w obrębie migdałków.
2. JELITO CIENKIE I GRUBE
Drożdżaki z rodzaju
Candida
mogą wywołać w jelicie dwa
całkowicie różne obrazy choroby.
GRZYBICE JELIT
Grzybice jelit w ścisłym znaczeniu są niezwykle rzadkie. Z reguły
występują one tylko w wyżej wymienionych grupach ryzyka
i objawiają się krwotoczno-śluzowatymi, wodnistymi biegunka-
mi. W kale można wówczas stwierdzić obecność bardzo
dużych ilości drożdżaków z rodzaju
Candida
.
OBECNOŚĆ DROŻDŻAKÓW
Z RODZAJU
CANDIDA
W JELITACH
Dolegliwości spowodowane przez nadmierne rozmnażanie się
drożdżaków z rodzaju
Candida
w jelicie, nabierają w medycynie
coraz większego znaczenia. Ich rozwojowi sprzyja nieprawi-
dłowe żywienie, nadmierny stres, antybiotyki, krótko mówiąc:
wpływy środowiska osłabiające odporność organizmu. Dolegli-
wości, na jakie skarżą się pacjenci to biegunki lub zatwardzenia,
które często występują na przemian, silne krwawienia, bóle
brzucha, napady apetytu na słodycze, nietolerowanie alkoholu,
świąd i egzemy odbytu. W kale stwierdza się wprawdzie
zwiększoną ilość zarazków
Candida
, ale nie ma ona jednak
charakteru chorobowego.
3. OBECNOŚĆ DROŻDŻAKÓW Z RODZAJU
CANDIDA
W OBSZARZE INTYMNYCH CZĘŚCI CIAŁA
Infekcje z udziałem drożdżaków z rodzaju
Candida
występują
zwłaszcza u kobiet
. Charakteryzują się one zaczerwienie-
niem, nabrzmieniem, swędzeniem w pochwie i na wargach sro-
mowych, bólem podczas oddawania moczu oraz białawymi
upławami. Dużo rzadsze są infekcje żołędzi u mężczyzn, które
także objawiają się swędzeniem, zaczerwienieniem i białym
nalotem.
4. OBECNOŚĆ DROŻDŻAKÓW Z RODZAJU
CANDIDA
NA SKÓRZE, WŁOSACH I PAZNOKCIACH
Skóra, włosy i paznokcie
mogą zostać zaatakowane nie
tylko przez typowe grzyby skóry, lecz także przez drożdżaki
z rodzaju
Candida
.
Candida
najlepiej czuje się tam, gdzie jest
ciepło i wilgotno. Są to na przykład miejsca między palcami
u rąk i nóg lub między zmarszczkami, na przykład pod biustem
u kobiet, w pachwinie lub pod pachami. Tworzą się tam wów-
czas łuskowate, sączące się zaczerwienienia, które mogą
powodować silne swędzenie. Korzystne warunki, którym sprzyja
wilgotny i ciepły klimat,
Candida
znajduje również pod pielu-
chą u noworodków i małych dzieci.
CZY W DANYM PRZYPADKU CHODZI
O GRZYBICE WYWOŁANE PRZEZ
DROŻDŻAKI Z RODZAJU
CANDIDA
?
PEWNOŚĆ UZYSKAMY DZIĘKI
DIAGNOSTYCE LABORATORYJNEJ
Podczas gdy zdiagnozowanie grzybicy stóp jest stosunkowo
łatwe i może odbyć się w gabinecie lekarza, podejrzenie istnienia
grzybicy układu pokarmowego lub innych organów wewnę-
trznych wymaga przebadania materiału przez specjalne labo-
ratorium –
Instytut Mikroekologii w Poznaniu
.
Konieczność stosowania pracochłonnej diagnostyki wynika
stąd, że dolegliwości wywoływane przez drożdżaki z rodzaju
Candida
są bardzo niejednolite. Na podstawie objawów nie
można nigdy zdiagnozować, czy czynnikiem wywołującym
dolegliwości są bakterie, drożdżaki czy inne zaburzenia danego
narządu. Dlatego dopiero badanie przeprowadzone przez
wyspecjalizowany
Instytut Mikroekologii w Poznaniu
pozwala na postawienie diagnozy i podjęcie odpowiedniego
leczenia.
CO ROBIĆ W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA
GRZYBICY WYWOŁANEJ PRZEZ
DROŻDŻAKI Z RODZAJU
CANDIDA
?
W przypadku pozytywnego wyniku badania, a więc w przy-
padku gdy stwierdzono podwyższoną ilość zarazków
Candida
w próbce kału, lekarz zastosuje leczenie skutecznie zwalczające
drożdżaki. Leczenie może obejmować różne środki w zależ-
ności od powagi obrazu choroby.
ŻYWIENIE
Przynajmniej tymczasowo należy zmienić sposób odżywiania
się. Pomocniczo działa dieta bogata we włóknik i substancje
balastowe, które zawarte są w sałacie, warzywach i produk-
tach pełnoziarnistych. Przez cztery do sześciu miesięcy należy
konsekwentnie unikać cukru, słodyczy, ciastek lub pieczywa.
Bliższe wskazówki na temat pełnowartościowej diety znajdą
Państwo w broszurze, którą bezpłatnie udostępnia
Instytut
Mikroekologii w Poznaniu
.
TERAPIA MIKROBIOLOGICZNA
Choroby i dolegliwości jelit
wywoływane przez droż-
dżaki z rodzaju
Candida
mają tendencję do
nawrotów
, co
oznacza, że jeżeli nie podejmie się środków zapobiegawczych,
często pojawiają się one ponownie już po kilku tygodniach od
momentu zakończenia terapii.
Aby temu zapobiec, należy po zastosowaniu terapii lekowej
i żywieniowej prowadzącej do likwidacji grzybicy zająć się
właściwą przyczyną choroby
, której trzeba szukać w o
sła-
bionej odporności or
ganizmu. W tym celu stosuje się
terapię
mikrobiologiczną
. Jest to procedura, w ramach której po-
daje się preparaty na bazie martwych i żywych bakterii niepo-
siadających właściwości chorobotwórczych.
W celu regulacji flory jelitowej w wielu przypadkach zaleca
się dodatkowo podanie bakterii kwasu mlekowego. Materiał
informacyjny na ten temat udostępnia również
Instytut
Mikroekologii w Poznaniu
.
SPORT
Regularna aktywność fizyczna poprawia funkcjonowanie
układu odpornościowego.
PRZESTRZEGANIE NATURALNEGO RYTMU ŻYCIA
Zrównoważona proporcja między snem a stanem czuwania,
pracą a wypoczynkiem, napięciem a odprężeniem oraz regu-
larne spożywanie posiłków przyczynia się do fizycznej i ducho-
wej równowagi i korzystnie wpływa na układ odpornościowy.
HARTOWANIE
Spacery niezależnie od pogody, regularne wizyty w saunie,
spłukiwanie ciała zimną wodą po ciepłej kąpieli i unikanie prze-
grzanych pomieszczeń to jedne z podstawowych elementów
życia codziennego przyczyniające się do poprawy odporności
organizmu.
Wskazania do przeprowadzenia
badania KyberMyk:
•atopowe zapalenie skóry
•katar sienny
•astma oskrzelowa
•nietolerancje na pokarm
•nawracające infekcje
•zespół jelita drażliwego
•nietolerancja węglowodanów
•przewlekłe stany zapalne jelit
•przewlekłe biegunki
•przewlekłe zaparcia
•zapalenia grzybicze
•profilaktyczne badanie jelita
•przewlekłe stany zapalne pochwy
ul. Sielska 10, 60-129 Poznań
tel.: 061 862 63 15
fax: 061 862 63 35
instytut-mikroekologii.pl
imupro.pl
e-mail: biuro@instytut-mikroekologii.pl
Materiał do pobrania próbek oraz opakowanie do przesłania można zmówić pod
adresem e-mail: biuro@instytut-mikroekologii.pl lub pod numerem telefonu: 06 862 63 15
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post