Myconafine w grzybicach tułowia, pachwin i stóp oraz w grzyb

Leki, wskazania, działanie, skutki uboczne, interakcje leków.Leki zalecane do leczenia.Środki spożywcze bezglutenowe
admin. med.

Myconafine w grzybicach tułowia, pachwin i stóp oraz w grzyb

Post autor: admin. med. »

Preparat zawiera substancję: terbinafina
Lek dostępny na receptę

Myconafine
250 mg, tabletki
(Terbinafinum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki
1. Co to jest lek Myconafine i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Myconafine
3. Jak stosować lek Myconafine
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Myconafine
6. Inne informacje


1. CO TO JEST LEK MYCONAFINE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Myconafine zawiera terbinafinę o działaniu przeciwgrzybiczym. Terbinafina zabija grzyby przez
niszczenie ich błon komórkowych.

Lek Myconafine stosuje się w leczeniu zakażeń grzybiczych paznokci u stóp i rąk, grzybicy podeszew
stóp (stopa atlety), grzybica wokół pachwin lub grzybica w pachwinach i rozległe zakażenia grzybicze
skóry (grzybica).


2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU MYCONAFINE

Kiedy nie stosować leku Myconafine
- jeśli u pacjenta stwierdzono alergię (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z
pozostałych składników leku Myconafine (patrz punkt 6).
- jeśli u pacjenta występuje ciężkie zaburzenie czynności wątroby lub nerek.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Myconafine

Należy poinformować lekarza przed zastosowaniem leku Myconafine, jeżeli:
- U pacjenta wystąpią zaburzenia czynności wątroby. Pacjent może wymagać przyjmowania
innej dawki leku.
- U pacjenta występuje łuszczyca (choroba z łuszczeniem się skóry). Myconafine może
powodować pogorszenie choroby.

Należy przerwać przyjmowanie tabletek i skontaktować się niezwłocznie z lekarzem jeżeli:
- U pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy zaburzenia czynności wątroby, takie jak wysypka,
nudności, utrata apetytu, zmęczenie, wymioty, ból brzucha, zażółcenie skóry lub oczu, ciemny
mocz lub jasne stolce.
- U pacjenta wystąpi obrzęk twarzy, języka i tchawicy, który może powodować duże problemy
z oddychaniem (obrzęk naczynioruchowy).
- U pacjenta wystąpi nagle ciężka reakcja alergiczna ze skróceniem oddechu, wysypką,
świszczącym oddechem i spadkiem ciśnienia tętniczego krwi (reakcja anafilaktyczna).
- U pacjenta wystąpi ciężka, rozległa, łuszcząca się wysypka skórna (zespół Stevensa-Johnsona,
toksyczno-rozpływna martwica naskórka).

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:
- Jeśli u pacjenta nagle wystąpi wysoka gorączka lub ból gardła.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio
lekach, również tych które wydawane są bez recepty.
Jest to ważne ponieważ lek Myconafine może wchodzić w interakcje z innymi lekami. Może to
nasilać lub osłabiać wynik działania innych leków.

Jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków, lekarz może zmienić dawkę leku
Myconafine lub dawkę innego leku:
- ryfampicyna (lek stosowane w leczeniu gruźlicy)
- cymetydyna (lek stosowany w leczeniu owrzodzenia żołądka)
- trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, selektywne inhibitory wychwytu serotoniny
(stosowane w leczeniu depresji) i inhibitory monoaminooksydazy (stosowane w leczeniu
depresji i choroby Parkinsona)
- receptory beta-adrenergiczne (stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego i
niektórych chorobach serca).

Jeśli pacjentka przyjmuje doustne środki antykoncepcyjne podczas przyjmowania leku Myconafine,
mogą wystąpić krwawienia międzymiesiączkowe i nieregularne krwawienia miesiączkowe.

Stosowanie leku Myconafine z jedzeniem i piciem:
Pokarm nie wpływa na działanie leku Myconafine, dlatego pacjent nie musi przyjmować tabletek z
posiłkiem.

Ciąża i karmienie piersią:
Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Nie należy stosować leku Myconafine u kobiet w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna to za szczególnie
wskazane.
Nie należy stosować leku Myconafine, jeśli pacjentka karmi piersią, ponieważ terbinafina przenika do
mleka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:
Terbinafina nie wpływa lub wpływa nieznacznie na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania
maszyn.


3. JAK STOSOWAĆ LEK MYCONAFINE

Lek Myconafine zawsze należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości
należyponownie skontaktować się z lekarzem.

Zwykle stosowana dawka leku u pacjentów dorosłych, w tym u pacjentów w podeszłym wieku wynosi
250 mg jeden raz na dobę (1 tabletka leku Myconafine).

Dzieci i mlodzież (w wieku poniżej 18 lat)
Brak jest doświadczeń ze stosowaniem tego leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Nie
należy stosować leku u dzieci chyba, że lekarz uzna to za szczególnie wskazane.

Zaburzenia czynności nerek i wątroby
Pacjent może wymagać mniejszej dawki leku. Lekarz poinformuje pacjenta jaką dawkę może
stosować.
Czas trwania leczenia
Czas trwania leczenia zależy od miejsca i ciężkości zakażenia i wynosi:
- Zakażenia grzybicze okolic pachwiny i w pachwinach oraz rozległe zakażenia grzybicze skóry
(grzybica): w większości przypadków, czas trwania leczenia wynosi 2-4 tygodni.
- Zakażenie grzybicze podeszew stóp (stopa atlety), na stopach i między palcami: czas trwania
leczenia może wynosić do 6 tygodni.
- Zakażenie grzybicze paznokci u rąk: w większości przypadków czas trwania leczenia wynosi
6 tygodni.
- Zakażenie grzybicze paznokci stóp: czas trwania leczenia wynosi zwykle 12 tygodni, ale w
niektórych przypadkach do 6 miesięcy.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Myconafine:
Jeśli pacjent przyjął więcej niż powinien leku Myconafine, powinien niezwłocznie skontaktować się z
lekarzem lub szpitalem.
Objawy przedawkowania to ból głowy, nudności, ból w górnej części brzucha, zawroty głowy.

Pominięcie przyjęcia leku Myconafine:
Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku, powinien ją przyjąć jak tylko sobie o tym przypomni. Jeśli
zbliża się pora przyjęcia następnej dawki leku, należy pominąć zapomnianą dawkę i przyjąć następną
dawkę o zwyklej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Myconafine
Lekarz poinformuje pacjenta jak długo będzie trwało leczenie lekiem Myconafine. Nie należy
przerywać leczenia przed zakończenie zaleconego cyklu, ponieważ zakażenie może nie być
całkowicie wyleczone. Od zakończeniu leczenia może upłynąć kilka tygodni zanim ustąpią wszystkie
objawy.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.


4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Myconafine może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one
wystąpią.

Następujące działania niepożądane są poważne i jeśli wystąpią u pacjenta wymagają
natychmiastowego działania. Należy przerwać stosowanie leku Myconafine i skontaktować się z
lekarzem jeśli wystąpią następujące objawy:
˗ obrzęk twarzy, języka i tchawicy, który może powodować trudności w oddychaniu (obrzęk
naczynioruchowy)
˗ nagła reakcja alergiczna ze skróceniem oddechu, wysypką, świszczącym oddechem i spadkiem
ciśnienia tętniczego krwi (reakcja anafilaktyczna)
˗ ciężka, rozległa, łuszcząca się wysypka skórna (zespół Stevens-Johnsona, martwica toksyczno-
rozpływna naskórka)
˗ żółte zabarwienie skóry lub oczu, ciemny kolor moczu lub jasny kolor stolca, nudności, utrata
apetytu, zmęczenie, wymioty, ból brzucha (objawy problemów z wątrobą).

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Bardzo często występujące działania niepożądane (dotyczy mniej niż 1 na 10 i więcej niż 1 na
100 leczonych pacjentów):
Ból głowy, uczucie pełności w żołądku, niestrawność, nudności, łagodny ból brzucha, biegunka,
łagodne reakcje alergiczne takie jak wysypka i pokrzywka.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (dotyczy mniej niż 1 na 100 i więcej niż 1 na
1000 leczonych pacjentów):
Zaburzenia smaku, w tym utrata poczucia smaku. Ten stan zwykle ustępuje powoli po przerwaniu
leczenia. W pojedynczych przypadkach obserwowano trwałe zaburzenia smaku.

Rzadko występujące działania niepożądane (dotyczy mniej niż 1 na 1000 i więcej niż 1 na 10 000
leczonych pacjentów):
Uczucie mrowienia skóry lub kłucie i mrowienie (parestezje), zmniejszenie wrażliwości na dotyk lub
takie wrażenie, zawroty głowy, złe samopoczucie lub zmęczenie. Zaburzenia czynności wątroby takie
jak zapalenie wątroby, zażółcenie skóry lub białkówek oczu (żółtaczka) i problemy z przepływem
żółci (cholestaza). Ciężkie reakcje skórne takie jak ciężkie reakcje alergiczne z gorączką, zapalenie
stawów i (lub) oczu (zespół Stevensa-Johnsona) lub pęcherze na skórze i łuszczenie się skóry
(martwica toksyczno-rozpływna naskórka). Z reakcjami skórnymi może także wystąpić ból stawów i
mięśni.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (dotyczy mniej niż 1 na 10000 leczonych
pacjentów):
Ciężka niewydolność wątroby z objawami takimi jak utrata apetytu, nudności, wymioty, ból brzucha,
żółtaczka (żółtawe zabarwienie skóry i białkówek oczu), znacznie ciemniejszy mocz lub blade stolce.
Reakcje alergiczne z obrzękiem twarzy, języka i gardła, trudności w połykaniu i oddychaniu.
Zmiana w liczbie krwinek we krwi, ciężka choroba immunologiczna z objawami skórnymi (SLE –
toczeń rumieniowaty układowy), ciężkie objawy psychiatryczne takie jak depresja i lęk, zaostrzenie
objawów łuszczycy (choroba z łuszczeniem się skóry), utrata włosów, nagle pojawiające się czerwone
obrzęknięte miejsca na skórze z licznymi krostkami (ostra uogólniona osutka krostkowa),
zmniejszenie masy ciała spowodowane zmniejszeniem przyjmowania pokarmu.

Lek Myconafine może powodować zmniejszenie liczby białych krwinek i odporność pacjenta na
zakażenia może się zmniejszyć. Jeśli u pacjenta wystąpi zakażenie z objawami takimi jak gorączka i
poważne pogorszenie ogólnego stanu zdrowia pacjenta lub gorączka z objawami miejscowego
zakażenia takimi jak ból gardła/krtani/jamy ustnej lub problemy z oddawaniem moczu, należy
niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Zostaną przeprowadzone badania krwi w celu określenia
możliwego zmniejszenia liczby białych krwinek (agranulocytoza). Ważne jest aby poinformować
lekarza o przyjmowaniu leku Myconafine.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie
wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.


5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK MYCONAFINE

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Myconafine po upływie terminu ważności zamieszczonego na
opakowaniu po EXP. Data ważności odnosi się do ostatniego dnia danego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy
zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne.. Takie postępowaniepomoże
chronić środowisko.


6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Myconafine
- Substancją czynną leku jest terbinafina, w postaci terbinafiny chlorowodorku. Jedna tabletka zawiera
250 mg terbinafiny (w postaci terbinafiny chlorowodorku);
- Inne składniki leku to: celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna
bezwodna, hypromeloza i magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Myconafine i co zawiera opakowanie
Tabletki leku Myconafine są białe, okrągłe, płaskie z rowkiem dzielącym po obu stronach. Jedna
strona z oznaczeniem „T” powyżej rowka i liczbą „1” poniżej rowka.

Opakowania leku to:
- 7, 14, 28, 56 i 112 tabletek w blistrach, w tekturowym pudelku.
- 50 i 100 tabletek w butelkach.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające terbinafina

Erfin 250 (tabletki)
Lamifortan active (żel)
Lamisil (tabletki)
Lamisilatt (krem)
Lamisilatt 1 (roztwór na skórę)
Lamisilatt Dermgel (żel)
Myconafine 1% (krem)
Terbiderm (krem)
TerbiGen (tabletki)
Terbilum (krem)
Terbinafina Ziaja (krem)
Terbinafine Aurobindo (tabletki)
Terbisil (tabletki)
Tersilat (krem)
Tersilat (aerozol na skórę, roztwór)
Undofen Max (krem)
Undofen Max Spray (aerozol na skórę, roztwór)
Zelefion (tabletki
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post