Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby u osób zakażonych HIV

Różne informacje,czasem dziwne a czasem bardzo interesujące, o badaniach medycznych
Asystentka

Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby u osób zakażonych HIV

Post autor: Asystentka »

badanie przekrojowe prospektywne
opracowała: dr n. med. Weronika Rymer
Streszczenie badania: Vuille-Lessard É., Lebouché B., Lennox L., Routy J.P., Costiniuk C.T., Pexos C., Giannakis A., Szabo J., Klein M.B., Sebastiani G.: Nonalcoholic fatty liver disease diagnosed by transient elastography with controlled attenuation parameter in unselected HIV monoinfected patients. AIDS 2016 Nov 13; 30(17): 2635–2643

Skróty: NAFLD – niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby, nonalcoholic fatty liver disease; ART – leczenie antyretrowirusowe, antiretroviral treatment; HCC – pierwotny rak watrobowokomórkowy, hepatocellular carcinoma; aOR – skorygowany iloraz szans, adjusted odds ratio; CI – przedział ufności, confidence interval
Pytanie kliniczne

Osoby zakażone HIV są populacją obarczoną większym ryzykiem wystąpienia NAFLD, na co wpływa wiele czynników: długotrwałe bezpośrednie hepatotoksyczne działanie ART, zaburzenia metaboliczne (otyłość, insulinooporność, cukrzyca, dyslipidemia), bezpośrednie działanie HIV. Wg danych literaturowych u 31–65% osób zakażonych HIV rozpoznano NAFLD, jednak tak duża rozpiętość wyników wynikała z faktu przeprowadzenia retrospektywnej analizy w części badań oraz włączania do grupy badanej osób z koinfekcją HBV i HCV.

Celem pracy była ocena występowania NAFLD u pacjentów z monoinfekcją HIV, nienadużywających alkoholu oraz określenie predyktorów wystąpienia NAFLD i włóknienia wątroby w tej populacji.
Miejsce i czas obserwacji

Royal Victoria Hospital, McGill University Health Centre, Quebec, Kanada
wrzesień 2013–sierpień 2015
Kryteria włączenia do badania

Ukończone 18 lat, rozpoznane zakażenie HIV, uzyskanie danych o czynnikach ryzyka NAFLD oraz wyników badań biochemicznych. Pacjenci nie byli specjalnie selekcjonowani do badania.
Kryteria wykluczenia z badania

Dodatni wynik oznaczenia anty-HCV i/lub HBsAg, potwierdzona choroba wątroby (AIH, hemochromatoza, choroba Wilsona), nadużywanie alkoholu (spożywanie >21 drinków na tydzień przez mężczyzn, >14 drinków na tydzień przez kobiety), HCC, przeszczep wątroby, brak możliwości wykonania badania elastograficznego lub jego niewiarygodny wynik.
Ocena włóknienia i stłuszczenia wątroby

Elastografia fali poprzecznej, dynamiczna impulsowa, jednowymiarowa (transient elastography – TE) z funkcją CAP (kontrolowany wskaźnik tłumienia fali [controlled attenuation parameter] pozwalający na ocenę stłuszczenia)
Wyniki

Do analizy ostatecznie zakwalifikowano 300 pacjentów, 230 mężczyzn i 70 kobiet. U 30% z nich (n=105) stwierdzono nadwagę, a u 20% (n=60) otyłość. 123 osoby chorowały na cukrzycę, 49 nadciśnienie tętnicze, 266 było leczonych antyretrowirusowo.
U 48% badanych (n=144) występowało NAFLD, w tym u 33,7% średniego, a u 16,3% dużego stopnia. Pacjenci z wynikami CAP co najmniej 238 dB/m częściej chorowali na nadciśnienie tętnicze, mieli wyższe BMI i częściej byli leczeni inhibitorami proteazy. Częściej też stwierdzano u nich wyższe wartości parametrów włóknienia wątroby, wyższe wartości AlAt, glikowanej hemoglobiny, cholesterolu całkowitego i triglicerydów, niższe zaś wartości cholesterolu HDL. U 15% badanych (n=45występowało zaawansowane włóknienie wątroby (>7,1 kPa), w 7 przypadkach (2,3% ) rozpoznano marskość wątroby.
Na podstawie analizy jednoczynnikowej stwierdzono, że pacjenci z zaawansowanym włóknieniem częściej byli starsi (mediana 53 lata), mieli wyższe BMI (mediana 27,9), częściej chorowali na cukrzycę i nadciśnienie tętnicze, częściej byli leczeni inhibitorami proteazy.

Na podstawie analizy wieloczynnikowej wykazano istotny związek pomiędzy stłuszczeniem wątroby (CAP >238 dB/m) a BMI (>25 vs <25 kg/m2, aOR 4,86, 95% CI 2,55–9,26) oraz podwyższoną wartością aktywności AlAt (yes vs no aOR 3,17, 95% CI 1,43–7,03). Wykazano również związek pomiędzy zaawansowanym zwłóknieniem wątroby (TE >9,1 kPa) a występowaniem cukrzycy (yes vs no aOR 5,84, 95% CI 1,91–17,85) , podwyższoną aktywnością AlAt (yes vs no aOR 3,30, 95% CI 1,27–8,59) oraz leczeniem inhibitorami proteazy (yes vs no aOR 3,96, 95% CI 1,64–9,54).
Wnioski

NAFLD i zaawansowane włóknienie wątroby mierzone TE z funkcją CAP jest jedną z głównych chorób u pacjentów z monoinfekcją HIV leczonych antyretrowirusowo, szczególnie jeśli występują zaburzenia metaboliczne i podwyższona aktywność AlAt. Nieinwazyjne metody badań przesiewowych pod kątem NAFLD należy uwzględnić w tej populacji w celu wczesnego wykrywania choroby oraz wdrożenia profilaktyki powikłań.
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post