Obowiązkowe szczepienie przeciwko ospie wietrznej ze względ

Rozpoznawanie, profilaktyka i leczenie chorób wewnętrznych, choroby wieku starszego, choroby zakaźne, układu oddechowego, diabetologia, alergie.
admin. med.

Obowiązkowe szczepienie przeciwko ospie wietrznej ze względ

Post autor: admin. med. » 1 sie 2016, o 09:05

Obowiązkowe szczepienie przeciwko ospie wietrznej ze względów środowiskowych
Pytania.
dr med. Przemysław Biliński, Główny Inspektor Sanitarny

Pytanie 1. Czy bezpłatne (obowiązkowe) szczepienie przeciwko ospie wietrznej przysługuje:
a) każdemu dziecku uczęszczającemu do żłobka bez względu na jego wiek (w niektórych żłobkach lub podobnych instytucjach opiekuńczych dziecko możne przebywać do 4. rż.)?
b) dziecku uczęszczającemu do przedszkola?
c) dziecku <3. roku życia, które uczęszcza do przedszkola (wiele prywatnych lub społecznych placówek opiekuńczych przyjmujących dzieci <3. rż. ma w nazwie słowo "przedszkole", np. przedszkole językowe, przedszkole kreatywnego rozwoju itp.)?
d) dziecku <3. roku życia, które uczęszcza do klubu malucha, akademii malucha, klubu dziecięcego lub innych podobnych do żłobka instytucji działających na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3?


Czy kryterium wieku do 12. roku życia odnosi się tylko do dzieci przebywających w domach dziecka lub domach opieki długoterminowej?

Z dniem 1 października 2011 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 182, poz. 1086). W przedmiotowym rozporządzeniu uwzględnione zostały nowe wskazania do szczepienia przeciw pneumokokom oraz poszerzone zostały wskazania epidemiologiczne do szczepienia (ze względów środowiskowych) przeciwko ospie wietrznej u dzieci. Zgodnie z § 3 pkt 8 lit. c rozporządzenia obowiązek poddania się szczepieniom ochronnym przeciw ospie wietrznej obejmuje dzieci do ukończenia 12. roku życia, inne niż wymienione w lit. a i b tego paragrafu (czyli chore na niektóre choroby przewlekłe i z najbliższego otoczenia takich chorych - przyp. red.), narażone na zakażenie ze względów środowiskowych, w szczególności narażone na zakażenie ze względu na czasowe lub stałe przebywanie we wspólnych pomieszczeniach, co umożliwia przeniesienie wirusa i wybuch ogniska epidemicznego, w tym zwłaszcza w domach opieki długoterminowej, domach dziecka, żłobkach i innych instytucjach opiekuńczych. Nie jest przypadkowe wymienienie pojęcia "inne instytucje opiekuńcze" po wyrażeniu "żłobki". Przez instytucję opiekuńczą należałoby rozumieć instytucję, która pełni funkcję opiekuńczą wobec dziecka. Chodzi zatem o zinstytucjonalizowaną formę prawną sprawowania opieki, podobną do żłobka; instytucje takie definiują przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235). W szczególności jest to żłobek lub klub dziecięcy. O potrzebie wykonania, ze wskazań środowiskowych, u danego dziecka szczepienia przeciw ospie wietrznej decyduje indywidualnie lekarz, który odnotowuje w karcie szczepień oraz dokumentacji medycznej informacje o wskazaniu do szczepienia.

Pojęcie "innych instytucji opiekuńczych" nie zostało zdefiniowane ani na gruncie ww. rozporządzenia, ani na gruncie przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 234, poz. 1570 z późn. zm.). Pojęcia tego nie zawierają również inne regulacje prawne. W związku z powyższym należałoby dokonać wykładni systemowej oraz celowościowej (teleologicznej) tego przepisu. Nie jest przypadkowe wymienienie pojęcia "inne instytucje opiekuńcze" po wyrażeniu "żłobki". Przez instytucję opiekuńczą należałoby rozumieć instytucję, która pełni funkcję opiekuńczą wobec dziecka. Chodzi zatem o zinstytucjonalizowaną formę prawną sprawowania opieki, podobną do żłobka. Wykładni tego pojęcia mogą posłużyć przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Zgodnie z art. 2 ust. 1 tej ustawy, opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 może być organizowana w formie żłobka lub klubu dziecięcego, a także sprawowana przez dziennego opiekuna oraz nianię. Inne "instytucje opiekuńcze" będą formami zinstytucjonalizowanej opieki sprawowanymi na podstawie przepisów tej ustawy (taka interpretacja wyklucza możliwość kwalifikacji do bezpłatnego szczepienia dziecka, którym opiekuje się opiekun lub niania poza instytucją opiekuńczą - przyp. red.).

Ogólne pojęcie użyte w przepisach ww. rozporządzenia zapobiega sytuacji, gdy w przypadku ewentualnych nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 poszerzany będzie katalog instytucji opiekuńczych. Powyższej wykładni nie podważa to, iż w przepisie § 3 pkt 8 lit. c rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych jest mowa o dzieciach "do ukończenia 12. roku życia". Do tych dzieci znajdą bowiem zastosowanie inne formy wychowawczoopiekuńcze, wymienione w tym przepisie (np. domy dziecka). Powyższy przepis ustanawia dwa kryteria, które należy odczytywać łącznie. Bezpłatne szczepienie przysługuje dziecku uczęszczającemu do żłobka bez względu na jego wiek, jednocześnie w przypadku gdy jest ono narażone na zakażenie ze względów środowiskowych, w szczególności narażone na zakażenie ze względu na czasowe lub stałe przebywanie we wspólnych pomieszczeniach. Przedmiotowy przepis nie dotyczy natomiast przedszkoli z tego powodu, iż przedszkoli nie można byłoby zakwalifikować jako instytucje opiekuńcze. Ustawą stanowiącą podstawę ich funkcjonowania jest bowiem ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), która wskazuje, iż system oświaty obejmuje m.in. przedszkola (art. 2 pkt 1 ustawy). Przedszkola zatem pełnią funkcję edukacyjną, wychowawczą, nie zaś wyłącznie opiekuńczą.

Tymczasem przepis § 3 pkt 8 lit. c przedmiotowego rozporządzenia należałoby literalnie odnosić do instytucji opiekuńczych, tj. pełniących wyłącznie funkcje opiekuńcze (takie jak żłobki). Biorąc powyższe pod uwagę, uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego. Instytucje zatem realizujące tzw. wychowanie przedszkolne można byłoby uznać za przedszkola, których nie dotyczyłaby wskazana powyżej regulacja. Instytucje opiekuńcze, bez względu na nazwę, działające w oparciu o obowiązujące przepisy, pełniące funkcje opiekuńcze mogłyby kwalifikować się pod zastosowanie przepisu § 3 pkt 8 lit. c cytowanego na wstępie rozporządzenia.

Pytanie 2. Jak należy udokumentować uczęszczanie dziecka do żłobka lub innej instytucji opiekuńczej (czy wystarczy podpisane w dokumentacji lekarskiej oświadczenie rodzica)?
W odniesieniu do dokumentowania uczęszczania dziecka do żłobka lub innej instytucji opiekuńczej należy wskazać, iż w tym zakresie brak jest regulacji prawnej. W celu zapewnienia skuteczności stosowania regulacji prawnych, należałoby ewentualnie przyjąć praktykę wystawiania odpowiednich zaświadczeń przez wskazaną w przedmiotowym przepisie instytucję (np. żłobek).
źródło: mp.pl

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post