Detekcja strukturalna i funkcjonalna zmian w obrębie narządu

Choroby, schorzenia i leczenie oczu.
admin. med.

Detekcja strukturalna i funkcjonalna zmian w obrębie narządu

Post autor: admin. med. »

Czy istnieje zależność czasowa pomiędzy detekcją strukturalnych i funkcjonalnych zmian w obrębie narządu wzroku u chorych na jaskrę?
Structural and Functional Progression in the Early Manifest Glaucoma Trial
H.M. Öhnell i wsp.
Ophthalmology 2016; 123: 1173–1180

Opracowali: Anna Bagińska, Artur Kożuch, dr n. med. Arkadiusz Pogrzebielski

O progresji jaskry świadczy postępowanie funkcjonalnych ubytków w polu widzenia (PW) oraz pogłębianie się zmian strukturalnych w obrębie włókien nerwowych siatkówki i tarczy nerwu wzrokowego. Wielu badaczy uważa, że zmiany strukturalne obserwuje się częściej we wcześniejszych stadiach choroby, podczas gdy zmiany funkcjonalne – w stadiach późniejszych, aczkolwiek istnieje istotna zmienność w zakresie kolejności pojawiania się tych zmian u chorych. Badacze prowadzący Early Manifest Glaucoma Trial (EMGT) zadali sobie pytanie, czy u chorych na jaskrę ubytki w polu widzenia pojawiają się wcześniej niż zmiany widoczne na fotografii tarczy nerwu wzrokowego (do oceny tarczy nie stosowano badań obrazowych, takich jak OCT, GDx, czy HRT, ponieważ nie były one dostępne, gdy rozpoczynano EMGT).

Badaniem z randomizacją (próba otwarta), które opublikowano w 2016 r. na łamach „Ophthalmology”, naukowcy objęli 255 chorych (kobiety 66%, wiek mediana 68 lat) na jaskrę prostą otwartego kąta (JPOK) we wczesnym stadium, z ubytkami w PW, i przydzielili losowo do jednej z 2 grup, u których odpowiednio:

wykonywano trabekuloplastykę laserem argonowym + stosowano betaksolol 5 mg/ml 2 x dz.;
nie podejmowano aktywnego leczenia do momentu progresji choroby.

Wyniki przedłużonej, 8-letniej obserwacji chorych posłużyły do oceny kolejności pojawiania się zmian funkcjonalnych i anatomicznych (dodatkowy punkt końcowy oceniany u wszystkich chorych, niezależnie od grup, do których zostali przydzieleni). 306 oczu oceniano jako oczy, w których występuje utrata PW związana z jaskrą, a 192 jako oczy bez ubytków w PW w momencie włączenia do badania. Ocenę progresji choroby przeprowadzano co 3 miesiące przez pierwsze 4 lata, a następnie co 3–6 miesięcy. Każdorazowo wykonywano perymetrię, mierzono ciśnienie wewnątrzgałkowe i fotografowano dno oka.

Po 8 latach (mediana) w przypadku oczu z manifestacją jaskry progresję funkcjonalną (ubytki w PW) obserwowano jako pierwszą ponad 4-krotnie częściej niż progresję anatomiczną (w obrębie tarczy nerwu wzrokowego) (odpowiednio w 52% oraz w 12% oczu), z prawdopodobieństwem warunkowym wystąpienia jako pierwszych ubytków w PW wynoszącym 81% (95% CI: 74,6%–85,6%) oraz progresji w obrębie tarczy nerwu wzrokowego wynoszącym 12% (95% CI: 8,6%–15,7%). W przypadku 25% oczu progresję wykryto za pomocą obu metod, z czego w 66% oczu jako pierwsze obserwowano postępujące ubytki w PW, a w 32% oczu progresję w obrębie tarczy nerwu wzrokowego.

W przypadku oczu bez ubytków w PW w momencie włączenia do badania oba typy progresji obserwowano z podobną częstością (w 15% oczu pierwsza pojawiła się progresja funkcjonalna, a w 18% progresja anatomiczna) z prawdopodobieństwem warunkowym wystąpienia jako pierwszych ubytków w PW wynoszącym 45% (95% CI: 33,0%–57,9%) oraz progresji w obrębie tarczy nerwu wzrokowego wynoszącym 55% (95% CI: 42,1–67,0%).

Autorzy badania wyciągnęli wniosek, że u chorych na jaskrę detekcja postępujących ubytków w PW następuje wcześniej niż detekcja progresji widoczna na fotografii tarczy nerwu wzrokowego.
źródło:mp.pl
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post