ERAS u kobiet poddanych histerektomii z powodu nowotworu

Choroby nowotworowe, ich rozpoznawanie oraz leczenie.
Asystentka

ERAS u kobiet poddanych histerektomii z powodu nowotworu

Post autor: Asystentka »

Zastosowanie protokołu ERAS u kobiet poddanych histerektomii z powodu nowotworu
Omówienie artykułu: Enhanced recovery after surgery protocol in abdominal hysterectomies for malignant versus benign disease.
L. Wijk i wsp.
Gynecol. Obstet. Invest., 2016 Jan 23

Skróty: BMI – wskaźnik masy ciała; ERAS– protokół kompleksowej opieki okołooperacyjnej dla poprawy wyników leczenia; LOS – czas pobytu w szpitalu

Metody: prospektywne jednoośrodkowe badanie kohortowe przeprowadzane w latach 2012–2014; pacjentki poddane brzusznej histerektomii z wycięciem przydatków; z badania wykluczono chore na nowotwór w III i IV stopniu zaawansowania a także chore, u których wykonano rozległe zabiegi z limfangiektomią

Populacja: 121 pacjentek, którym usunięto macicę wraz z przydatkami z powodu niezłośliwych bądź złośliwych nowotworów

Interwencja: opieka okołooperacyjna oparta na protokole ERAS

Grupa 1: chore na nowotwór złośliwy (n = 40)

Grupa 2: chore na nowotwór niezłośliwy (n = 81)

Punkty końcowe: czas pobytu w szpitalu, odsetek powikłań, częstość ponownych przyjęć do szpitala

Wyniki: Kobiety operowane z powodu nowotworu złośliwego były starsze, częściej chorowały na cukrzycę i przyjmowały leki kardiologiczne, miały także wyższy BMI. Większy był odsetek chorych na nowotwór niezłośliwy palących papierosy.
Nie wykazano istotnych różnic pomiędzy grupami 1. i 2. pod względem:

średniego LOS (2,40 ±0,74 vs 2,49 ±1,42 dni, p = 0,505) – mediana w obu grupach wyniosła 2 dni
odsetka powikłań pooperacyjnych podczas hospitalizacji (2,5% vs 7,4%, p = 0,423)
odsetka powikłań pooperacyjnych w trakcie 30 dni od wypisu (7,5% vs 11,1%, p = 0,749)
ponownych przyjęć do szpitala (2,5% vs 1,2%, p = 1,00).

Odnotowano istotną statystycznie różnicę pomiędzy grupą 1. i 2. dotyczącą śródoperacyjnej utraty krwi (50 ml vs 100 ml, p = 0,019) – w obu przypadkach była jednak ona niewielka, a co za tym idzie, różnica ta jest nieistotna klinicznie.

Wnioski

Badanie sugeruje, że protokół ERAS działa korzystnie bez względu na to, czy histerektomię wykonano z powodu nowotworu niezłośliwego czy złośliwego

źródło: mp.pl
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post