Nowe zasady nadawania numerow recept

Różne informacje,czasem dziwne a czasem bardzo interesujące, o badaniach medycznych
Asystentka

Nowe zasady nadawania numerow recept

Post autor: Asystentka »

Tamara Zimna, mgr prawa i administracji, doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego i Prywatnego Międzynarodowego, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Zmiany w zasadach nadawania numerów recept refundowanych

Każda recepta na lek refundowany musi mieć unikalny numer identyfikujący1 jednokrotnego wykorzystania. Recepty na leki nierefundowane ze środków publicznych co do zasady nie muszą być numerowane2. Numery dla recept refundowanych nadawane są przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ)3. Lekarzom ubezpieczenia zdrowotnego numery recept przydzielane są za pośrednictwem świadczeniodawców realizujących kontrakt z NFZ, u których lekarze wykonują zawód4. Dotychczasowe zasady przydzielania unikalnych numerów identyfikujących recepty dla lekarzy objętych umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej pozostają bez zmian. Lekarze wystawiający recepty refundowane poza kontraktem z NFZ, np. dla pacjentów w prywatnym gabinecie lub pro familia i pro auctore – samodzielnie uzyskują z NFZ numery dla swoich recept lub za pośrednictwem podmiotu zajmującego się drukiem recept5.

Tylko do końca 2016r. będą obowiązywać indywidulanie zawarte z NFZ umowy upoważaniające lekarzy do wystawiania recept refundowanych. W związku ze zniesieniem w 2015r. wymogu zawarcia umowy z NFZ6 dla nabycia uprawnień do wystawiania recept refundowanych, dotychczasowe umowy zawarte w tym celu wygasną z mocy prawa z 31 grudnia 2016 r., bez potrzeby ich wypowiadania przez lekarzy. W konsekwencji spowoduje to automatyczne wygaśnięcie uprawnień do pobierania numerów recept dla lekarzy wystawiających recepty refundowane na podstawie tych umów. Aby utrzymać dotychczasowy dostęp do Portalu NFZ i uprawnienia do samodzielnego pobierania numerów recept po wygaśnięciu umów upoważaniających - lekarze powinni złożyć do NFZ stosowny wniosek.

W celu usprawnienia obsługi osób uprawnionych do wystawiania recept refundowanych, NFZ uruchomił zmodyfikowane aplikacje elektroniczne umożliwiające komunikację z NFZ w celu przygotowania wniosków o uzyskanie dostępu do Portalu Personelu, nadawania lekarzom uprawień do samodzielnego pobierania numerów recept, korzystania z usługi eWUŚ oraz aktualizacji danych zgłoszonych do NFZ7. Pierwsza aktywacja konta elektronicznego wymaga jednokrotnego stawienia się bezpośrednio w oddziale NFZ w celu osobistego potwierdzenia tożsamości lekarza na podstawie okazanych do wglądu dokumentów i weryfikacji danych. Późniejsza obsługa konta odbywać się będzie przez Internet, bez konieczności osobistych wizyt lekarza w NFZ.

Lekarze, którzy nie mają możliwości korzystania z Portalu NFZ (np. z powodu braku dostępu do Internetu) i chcą wystawiać recepty z refundacją, uzyskują numery dla tych recept na podstawie wniosków złożonych w formie papierowej, bezpośrednio w oddziale NFZ. Oddział wojewódzki NFZ jest obowiązany do zapewnienia dostępu lekarzowi do automatycznego generowania kodów kreskowych służących do automatycznego odczytu numerów nadanych receptom refundowanym8.

Istotną zmianą wprowadzoną od 1 sierpnia 2016 r. przez NFZ jest powiązanie numerów nadawanych receptom refundowanym z miejscem udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oznaczonym numerem REGON, podawanym w umowie z NFZ lub we wniosku o nadanie uprawnienia do pobierania numerów recept oraz ujawnianym na recepcie9. Na lekarzy nałożono obowiązek aktualizacji danych zgłoszonych w NFZ w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany wykonywanej działalności leczniczej10. Zgodność danych na recepcie z aktualnymi danymi działalności leczniczej lekarza można łatwo sprawdzić w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą11. Dane ujawniane na receptach powinny być spójne z informacjami z rejestru i dokumentacją medyczną ordynacji leków. Warto przy tym pamiętać, że zgodnie ze wzorem indywidualnej umowy upoważaniającej do wystawiania recept refundowanych NFZ nakłada na lekarza karę umowną w wysokości 700 zł z tytułu nie zawarcia z oddziałem NFZ aneksu do umowy wskazującego nowe miejsce udzielania świadczeń w zakresie objętym umową12. Zmiana danych adresowych nie stanowi zmiany umowy i następuje poprzez pisemne zawiadomienie oddziału NFZ o tych zmianach. W interesie lekarza jest więc wypowiedzenie13 zbędnej już dziś umowy upoważaniającej do wystawiania recept refundowanych zawartej z NFZ po to, aby ograniczyć swoją odpowiedzialność finansową z tytułu przewidzianych w tej umowie kar umownych14. Wypowiedzenie umowy następuje z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia dokonanego na koniec miesiąca kalendarzowego. O rozpoczęciu biegu terminu wypowiedzenia umowy decyduje data dostarczenia do NFZ pisemnego oświadczenia lekarza o jej wypowiedzeniu.
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post