Aktualne zalecenia - Wysięk parapneumoniczny u dzieci

Różne informacje,czasem dziwne a czasem bardzo interesujące, o badaniach medycznych
Asystentka

Aktualne zalecenia - Wysięk parapneumoniczny u dzieci

Post autor: Asystentka »

łumaczył dr n. med. Dariusz Stencel
Konsultował dr hab. n. med. Henryk Mazurek, prof. nadzw., Klinika Pneumonologii i Mukowiscydozy Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju

Skróty: MRSA – gronkowiec złocisty oporny na metycylinę, MSSA – gronkowiec złocisty wrażliwy na metycylinę, PCR – łańcuchowa reakcja polimerazowa, RTG – zdjęcie rentgenowskie, TK – tomografia komputerowa, tPA – tkankowy aktywator plazminogenu, USG – badanie ultrasonograficzne, VATS – wideotorakoskopia, WPP – wysięk parapenumoniczny

Republished from Clinical Pediatrics, 2016, Vol. 55 (1), Mohamed A. Hendaus and Ibrahim A. Janahi, Parapneumonic effusion in children: an up-to-date review: 10–18. Copyright 2016, with permission from SAGE Publications.
Wprowadzenie

Choroby układu oddechowego nadal bardzo często występują u dzieci i stanowią istotną przyczynę zgonów.1 W Stanach Zjednoczonych rocznie notuje się 20–40 zachorowań na zapalenie płuc na 1000 dzieci, a u 20–60% chorych przyczyną pozaszpitalnego zapalenia płuc są pneumokoki.2,3 U około 40% dzieci hospitalizowanych z powodu bakteryjnego zapalenia płuc stwierdza się wysięk opłucnowy.4 W ostatnim czasie zachorowalność na bakteryjne zapalenie płuc zmniejsza się,5 częściowo z powodu wprowadzenia skoniugowanej szczepionki przeciwko pneumokokom,6 ale zwiększyła się częstość występowania wysięku parapneumonicznego (WPP).5,7-9 W Ameryce Północnej zapadalność na WPP u dzieci do ukończenia 2. roku życia zwiększyła się z 3,5 na 100 000 dzieci w latach 1996–1998 do 7 przypadków na 100 000 dzieci w latach 2005–2007.8 Zapadalność na WPP u dzieci w wieku 2–4 lat zwiększyła się w tym samym czasie z 3,7 do 10,3 przypadków na 100 000 dzieci.10
W Europie, w latach 2000–2012 obserwowano wyraźne zwiększenie zapadalności na WPP, z 1,25 na 100 000 osób do 13,65 na 100 000 osób.11 Średni wiek dzieci z WPP w krajach rozwiniętych i południowo-wschodniej Azji wynosi 3–6 lat.12
W procesie rozwoju WPP i ropniaka wyróżnia się fazę 1., określaną także jako wczesna faza wysiękowa, w której w jamie opłucnej gromadzi się cienka warstwa płynu odczynowego zawierającego niewielką liczbę komórek; fazę 2., określaną jako faza włóknikowo-ropna, w przebiegu której powstaje przestrzeń wypełniona płynną treścią (w przestrzeni tej pojawia się włóknik oraz zwiększa się liczba bakterii i neutrofili – przyp. kons.), oraz fazę 3. (włóknienia), w której zorganizowany wysięk tworzy grubą warstwę włóknika otaczającą płuco.13
Leczenie wysięku opłucnowego u dzieci jest przedmiotem wielu dyskusji pediatrów z chirurgami. Dotychczas proponowano i stosowano różne sposoby leczenia, obejmujące dożylną antybiotykoterapię z możliwością dodatkowej torakocentezy, założenie drenu do jamy opłucnej, doopłucnowe podawanie leków fibrynolitycznych oraz wideotorakoskopię (video-assisted thoracoscopic surgery – VATS). W niniejszej publikacji przedstawiono szczegółowo aktualny stan wiedzy dotyczący wysięku opłucnowego u dzieci, łącznie z zachowawczymi i chirurgicznymi metodami leczenia.
Mikrobiologia

Identyfikacja mikroorganizmu w próbce płynu pobranego z jamy opłucnej jest mało prawdopodobna.4,14-20 British Thoracic Society (BTS) zaleca, aby wszystkie próbki płynu opłucnowego poddać barwieniu metodą Grama, szybkiemu barwieniu na kwasooporność (metodą Ziehla-Neelsena pod kątem prątków gruźlicy – przyp. tłum.) oraz hodowli mikrobiologicznej.21 Inne przydatne sposoby identyfikacji mikroorganizmów u chorych z WPP obejmują amplifikację kwasu nukleinowego metodą łańcuchowej reakcji polimerazowej (polymerase chain reaction – PCR) oraz analizę antygenową.17,22 W badaniu przeprowadzonym w Hiszpanii zastosowano metodę PCR, wykazując obecność pneumokoków w 79% dodatnich i 84% ujemnych hodowli bakteryjnych, przy czym prawie 50% stanowił serotyp 1.4 Le Monnier i wsp.17 wykazali, że czułość i swoistość odczynu lateksowego w wykrywaniu antygenów u chorych z WPP wynosi odpowiednio 90 i 95%.
Zaleca się też określenie liczby i składu odsetkowego krwinek białych w płynie opłucnowym, a także przeprowadzenie badań umożliwiających różnicowanie etiologii bakteryjnej, prątkowej i nowotworowej.22
WPP i ropniaka mogą wywołać różne organizmy, jednak za ich najczęstszą przyczynę uważa się Streptococcus pneumoniae.12,23-29 Wyniki dotychczasowych badań dotyczących wpływu wieku chorych na WPP nie są jednoznaczne. Ampofo i wsp. wykazali, że dzieci z powikłanym pneumokokowym zapaleniem płuc były starsze niż dzieci z innymi postaciami inwazyjnej choroby pneumokokowej (37 vs 25 miesięcy; p <0,001).30 Ponadto odsetek pneumokokowych zapaleń płuc przebiegających z powikłaniami zwiększał się z 26,4% u niemowląt do 53% u dzieci po ukończeniu 61 miesięcy.31 Z kolei w badaniu przeprowadzonym w krajach Azji południowo-wschodniej WPP najczęściej obserwowano u dzieci do ukończenia 4. roku życia.12
Na całym świecie spośród wszystkich serotypów pneumokoków silny związek z występowaniem WPP i ropniaka wykazuje typ 1 i 19A.16,26 W Stanach Zjednoczonych najczęstszą przyczyną pneumokokowego martwiczego zapalenia płuc był serotyp 3, z kolei serotyp 1 najczęściej wywoływał niepowikłane pneumokokowe zapalenia płuc.32 Na Tajwanie za zachorowania na niepowikłane pneumokokowe zapalenie płuc najczęściej odpowiadały serotypy 14 i 3,33 natomiast u dzieci z WPP w Anglii najczęściej identyfikowano serotypy 1 i 3.34
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post