Jak często w Polsce rozpoznaje się alergiczne zapalenie pęch

Rozpoznawanie, profilaktyka i leczenie chorób wewnętrznych, choroby wieku starszego, choroby zakaźne, układu oddechowego, diabetologia, alergie.
Asystentka

Jak często w Polsce rozpoznaje się alergiczne zapalenie pęch

Post autor: Asystentka »

Jak często w Polsce rozpoznaje się alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych na tle zawodowym?


Nie od dziś wiadomo, że sarkopenia jest poważnym i powszechnym problemem geriatrycznym charakteryzującym się postępującą wraz z wiekiem utratą masy i siły mięśniowej. Pomimo postępu w walce z sarkopenią opublikowano na ten temat bardzo niewiele dobrze zaplanowanych badań prowadzonych metodą podwójnie ślepej próby z placebo, a większość zaleceń postępowanie opiera się na uzgodnionej opinii ekspertów.

Z drugiej strony wiadomo, że jeden z metabolitów leucyny – β-hydroksymetylomaślan (β-HMB; β-hydroxymethylbutyrate) – może przeciwdziałać tzw. oporności metabolicznej (metabolic resistance) obserwowanej u chorych z sarkopenią i z tzw. zespołem wyczerpania rezerw (nazywanym również zespołem kruchości; frailty). Obserwowano, że przyjmowanie β-HMB wraz z argininą i glutaminą doustnie pozwala utrzymać beztłuszczową masę ciała u chorych na choroby przewlekłe, takie jak nowotwory złośliwe czy zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS). Stwierdzono również, że u zdrowych dorosłych w starszym wieku suplementacja β-HMB w diecie pozwala utrzymać masę mięśniową przez 10 dni pozostawania w pozycji leżącej. Sugeruje się, że β-HMB może pobudzać syntezę białek poprzez bezpośredni wpływ na tzw. kinazę m-TOR (białko FRAP1), której główną funkcją jest regulacja wzrostu, proliferacji i ruchu komórki, a także regulacja translacji i transkrypcji komórkowej.

Dlatego z dużym zainteresowaniem należy potraktować artykuł, który opublikowano 1 grudnia 2016 roku na łamach czasopisma „Maturitas”. Publikacja ta prezentuje plan i protokół badania PSSMAR (Postacute sarcopenia: Supplementation with β-hydroxyMethylbutyrate after resistance training), które planują przeprowadzić hiszpańscy badacze. Badanie to będzie prospektywnym badaniem z randomizacją prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby z placebo i z suplementacją β-HMB w diecie, którego celem ma być ocena na przestrzeni 12 tygodni skuteczności β-HMB wraz z programem ćwiczeń oporowych u chorych w straszmy wieku wykazujących sarkopenię po zakończeniu leczenia ostrego okresu choroby. Chorzy będą kwalifikowani do dwóch grup: grupy poddawanej ocenianej interwencji i grupy kontrolnej (grupy placebo). Kryteria kwalifikacji obejmują chorych obojga płci w wieku ≥60 lat, u których rozpoznano sarkopenię zgodnie z kryteriami EWGSOP (European Working Group on Sarcopenia in Older People), wypisanych z oddziału geriatrycznego, gdzie przebywali w celu rehabilitacji po zakończeniu leczenia ostrego okresu choroby. Osoby te muszą przebywać we własnym środowisku przed aktualnym zachorowaniem i wykazywać status mentalny pozwalający na rozumienie i wykonywanie zaleceń odnośnie do aktywnego programu rehabilitacji. Kryteria wykluczenia będą obejmować między innymi czynną chorobę nowotworową, większy zabieg chirurgiczny kończyny dolnej (plastyka stawu kolanowego lub biodrowego) w ciągu poprzednich 6 miesięcy. Interwencja będzie obejmowała podawanie β-HMB w dawce 3 g po zakończeniu każdej sesji treningu oporowego, a także β-HMB w tej samej dawce w dni bez treningu, łącznie przez 12 tygodni. Ta dawka β-HMB (3 g) odpowiada przyjęciu 60 g leucyny. Badaniem planuje się objąć około 42 chorych.

Wyniki tego badania będą oczekiwane z niecierpliwością, bo, jak wspomniano na wstępie, opublikowano bardzo niewiele dobrze zaplanowanych badań na temat farmakologicznych interwencji przeciwdziałających sarkopenii. Ponadto, w przeciwieństwie do innych opublikowanych dotąd badań, z omawianego badania nie będą wykluczani chorzy na cukrzycę czy chorzy ze „starej” populacji geriatrycznej. Unikatowe w planie badania jest również kwalifikowanie do udziału chorych wykazujących niewydolność nerek, u których suplementacja białka w diecie, w przeciwieństwie do suplementacji β-HMB, jest przeciwwskazana.

Należy żywić nadzieję, że wyniki planowanego badania PSSMAR pozwolą uzupełnić farmakologiczne armamentarium geriatry o przydatne narzędzie w walce z sarkopenią.

Omówienie artykułu: Sánchez-Rodríguez D. i wsp.: The PSSMAR study. Postacute sarcopenia: Supplementation with ß-hydroxyMethylbutyrate after resistance training: Study protocol of a randomized, double-blind controlled trial. Maturitas 2016; 94: 117–124
lek. Dariusz Kubicz
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
źródło: mp.pl
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post