Ministerstwo Zdrowia określiło kryteria wyboru ofert dla now

Różne informacje,czasem dziwne a czasem bardzo interesujące, o badaniach medycznych
Asystentka

Ministerstwo Zdrowia określiło kryteria wyboru ofert dla now

Post autor: Asystentka »

Ministerstwo Zdrowia określiło kryteria wyboru ofert dla nowych świadczeń gwarantowanych
Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji społecznych rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W projekcie dokonuje się zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, która jest konsekwencją zmian w wykazie gwarantowanych świadczeń zdrowotnych wprowadzonych na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Powyższe akty normatywne wprowadziły do wykazu świadczeń gwarantowanych nowe świadczenia t.j.: perinatalną opiekę paliatywną oraz 2 programy lekowe t.j. – leczenie ewerolimusem chorych na stwardnienie guzowate z niekwalifikującymi się do leczenia operacyjnego guzami podwyściółkowymi olbrzymiokomórkowymi oraz leczenie zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona.
Ponadto projektowane rozporządzenie wprowadza szereg zmian o charakterze techniczno–porządkującym. W projekcie rozporządzenia dokonano ujednolicenia terminologii stosowanej w załącznikach, usunięto powielenia i w konsekwencji dostosowano punktację do zmienionej struktury zmodyfikowanego zakresu świadczeń. Dokonano również zmiany treści kryteriów wzbudzających wątpliwości interpretacyjne oraz dostosowano je do aktualnie obowiązującego stanu prawnego. Zaproponowane zmiany polegały m.in. na:
• rozszerzeniu premiowanego katalogu szkoleń w zakresie kontroli jakości w mammografii o szkolenia realizowane przez Centralny Ośrodek Koordynujący oraz Wojewódzkie Ośrodki Koordynujące (dot. przedmiotów postępowania: „Program profilaktyki raka piersi – etap podstawowy” oraz „Program profilaktyki raka piersi – etap pogłębionej diagnostyki”,
• doprecyzowaniu warunków dodatkowo ocenianych w kategorii personel dla przedmiotu postępowania „Badania echokardiograficzne płodu”,
• poszerzeniu kategorii „Realizacja wybranych świadczeń” dla przedmiotu postępowania „Świadczenia w zakresie kardiologii” o warunek dot. zapewnienia współpracy z podmiotem udzielającym świadczeń gwarantowanych w zakresie kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego w ramach leczenia szpitalnego,
• doprecyzowaniu rodzaj premiowanego wyrobu medycznego (dot. przedmiotu postępowania: „Program profilaktyki raka piersi – etap podstawowy”),
• zróżnicowaniu wyceny punkowej aparatu OCT względem Aparat GDX lub HRT z uwagi na dużo większą funkcjonalność pierwszego z wymienionych wyrobów medycznych (dot. przedmiotów postępowania: świadczenia w zakresie okulistyki, świadczenia w zakresie okulistyki dla dzieci.

Określenie kryteriów wyboru ofert dla nowych świadczeń gwarantowanych pozwoli na wybór najkorzystniejszych ofert pod względem: jakości, kompleksowości, dostępności, ciągłości oraz ceny.
Projektowane rozporządzenie przewiduje, iż do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. Brak powyższej regulacji skutkowałby koniecznością unieważnienia toczących się postępowań konkursowych i stwarzał poważne zagrożenie dla ciągłości dostępu do świadczeń zdrowotnych.

Zakłada się wejście w życie projektowanego rozporządzenia z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Termin ten wynika z konieczności zapewnienia świadczeniobiorcom jak najszybszego dostępu do przedmiotowych świadczeń, które mogą być realizowane po przeprowadzeniu przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i po zawarciu umów.

Projekt nie ma wpływu na mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców ponieważ nie nakłada na nich żadnych obowiązków o charakterze majątkowym. Warunki dodatkowo oceniane mogą być fakultatywnie zaoferowane przez podmioty wykonujące działalność leczniczą w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jednocześnie należy wskazać, iż pominięcie przez oferentów w całości lub w części kryteriów dodatkowo ocenianych może mieć potencjalnie negatywny wpływ na pozycje negocjacyjną oferenta względem pozostałych uczestników postępowania konkursowego.
Niezachowanie 14-dniowej vacatio legis nie spowoduje naruszenia zasad demokratycznego państwa prawnego. Za wejściem w życie rozporządzenia z dniem następującym po dniu ogłoszenia przemawia ważny interes społeczny – konieczność zapewnienia pacjentom dostępu do świadczeń.
Projekt rozporządzenia nie wymaga notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych.

źródło: medexpress.pl
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post