Postępowanie w dyslipidemiach

Różne informacje,czasem dziwne a czasem bardzo interesujące, o badaniach medycznych
Asystentka

Postępowanie w dyslipidemiach

Post autor: Asystentka »

Postępowanie w dyslipidemiach. Podsumowanie wytycznych European Society of Cardiology 2016
Opracowały: lek. Maria Referowska, dr n. med. Wiktoria Leśniak
Konsultowała prof. dr hab. n. med. Barbara Cybulska, Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie

Od Redakcji: W niniejszym artykule przedstawiono wybrane praktyczne informacje i zalecenia dotyczące postępowania w dyslipidemiach. Po każdym zaleceniu podano w nawiasach kwadratowych jego siłę i jakość danych, na których je oparto, według klasyfikacji przedstawionej w tabeli 1.

Jak cytować: Referowska M., Leśniak W.: Postępowanie w dyslipidemiach. Podsumowanie wytycznych European Society of Cardiology 2016. Med. Prakt., 2017; 1: 12–41

Skróty: ALT – aminotransferaza alaninowa, apo – apolipoproteina, ChSN – choroby sercowo-naczyniowe, CK – kinaza kreatynowa, FH (ang. familial hypercholesterolaemia) – hipercholesterolemia rodzinna, ggn – górna granica normy, HDL-C – cholesterol lipoprotein o dużej gęstości, HeFH (ang. heterozygous familial hypercholesterolaemia) – heterozygotyczna postać hipercholesterolemii rodzinnej, HoFH (ang. homozygous familial hypercholesterolaemia) – homozygotyczna postać hipercholesterolemii rodzinnej, Lp(a) – lipoproteina a, LDL-C – cholesterol lipoprotein o małej gęstości, OZW – ostry zespół wieńcowy, PChN – przewlekła choroba nerek, PCI – przezskórna interwencja wieńcowa, PCSK 9 (ang. proprotein convertase subtilisin/kexin type 9) – konwertaza proproteinowa subtylizyny/keksyny typu 9, PUFA (ang. polyunsaturated fatty acids) – wielonienasycone kwasy tłuszczowe, RSN – ryzyko sercowo-naczyniowe, TC (ang. total cholesterol ) – cholesterol całkowity, TG – triglicerydy, VLDL – lipoproteiny o bardzo małej gęstości

Tabela 1. Klasyfikacja zaleceń i danych naukowych
klasa (siła) zalecenia
I dane naukowe lub powszechnie akceptowana opinia wskazują, że określone postępowanie diagnostyczne lub lecznicze jest korzystne, użyteczne i skuteczne (co oznacza: jest zalecane/wskazane)
II dane naukowe lub opinie dotyczące przydatności lub skuteczności określonego postępowania diagnostycznego lub leczniczego nie są zgodne
IIa dane naukowe lub opinie przemawiają za użytecznością lub skutecznością (co oznacza: należy rozważyć stosowanie)
IIb użyteczność lub skuteczność jest słabiej potwierdzona przez dane naukowe lub opinie (co oznacza: można rozważyć stosowanie)
III dane naukowe lub powszechnie akceptowana opinia wskazują, że określone postępowanie diagnostyczne lub lecznicze nie jest użyteczne ani skuteczne, a w niektórych przypadkach może być szkodliwe (co oznacza: nie jest zalecane)
stopień wiarygodności danych
A dane pochodzące z licznych badań z randomizacją lub z metaanaliz
B dane pochodzące z jednego badania z randomizacją lub z dużych badań bez randomizacji
C uzgodniona opinia ekspertów lub dane pochodzące z małych badań, lub z badań retrospektywnych bądź rejestrów

Prewencja chorób sercowo-naczyniowych
Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego

W celu zapobiegania chorobom sercowo-naczyniowym (ChSN) powinno się u pozornie zdrowych osób oceniać całkowite ryzyko sercowo-naczyniowe, będące efektem interakcji różnych czynników ryzyka.
Zaleca się korzystanie w tym celu z karty ryzyka SCORE, uwzględniającej następujące czynniki: wiek, płeć, stężenie cholesterolu całkowitego w osoczu, ciśnienie tętnicze skurczowe i palenie tytoniu. Pozwala ona oszacować 10-letnie ryzyko wystąpienia ChSN zakończonej zgonem, będące podstawą racjonalnych decyzji dotyczących prewencji.
Zaleca się ocenę całkowitego ryzyka sercowo-naczyniowego (RSN) za pomocą karty SCORE u bezobjawowych dorosłych po 40. roku życia, u których nie rozpoznano ChSN, cukrzycy, przewlekłej choroby nerek (PChN) ani hipercholesterolemii rodzinnej [I/C]. Osoby obciążone dużym i bardzo dużym ryzykiem (tab. 2) można identyfikować na podstawie udokumentowanej ChSN, cukrzycy, umiarkowanej lub ciężkiej PChN, znacznego nasilenia poszczególnych czynników ryzyka, występowania hipercholesterolemii rodzinnej lub stwierdzenia dużego ryzyka według SCORE. U osób tych należy wdrożyć intensywne poradnictwo ukierunkowane na wszystkie czynniki RSN [I/C].

Tabela 2. Kategorie ryzyka sercowo-naczyniowego
Ryzyko Kryteria Stężenie docelowe LDL-C i siła zalecenia dla utrzymywania takiego stężenia
bardzo duże – ChSN udokumentowana kliniczniea lub udokumentowana jednoznacznie na podstawie badań obrazowychb
– cukrzyca z uszkodzeniem narządowym (białkomocz) lub ≥1 poważnym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego (palenie tytoniu, dyslipidemia lub nadciśnienie tętnicze)
– ciężka PChN (GFR <30 ml/min/1,73 m2)
– SCORE ≥10%
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post