Ryzyko wystąpienia padaczki u chorych na cukrzycę typu 1

Rozpoznawanie, profilaktyka i leczenie chorób wewnętrznych, choroby wieku starszego, choroby zakaźne, układu oddechowego, diabetologia, alergie.
Asystentka

Ryzyko wystąpienia padaczki u chorych na cukrzycę typu 1

Post autor: Asystentka »

Lek. Mateusz Fiema
Klinika Chorób Metabolicznych CMUJ w Krakowie
Na podstawie: Dafoulas G.E., Toulis K.A., Mccorry D. i wsp.: Type 1 diabetes mellitus and risk of incident epilepsy: a population-based, open-cohort study. Diabetologia 2017; 60: 258–261

U osób chorujących na cukrzycę typu 1 obserwuje się trzykrotnie większą częstość występowania padaczki niż w grupie kontrolnej. Takie wyniki wykazało badanie „Type 1 diabetes mellitus and risk of incident epilepsy: a population-based, open-cohort study” przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu w Birmingham1.
Wstęp

Cukrzyca typu 1 jest wynikiem autoimmunologicznego procesu prowadzącego do zniszczenia komórek beta trzustki. Choroba ta dotyka około 370 000 dorosłych w Wielkiej Brytanii (0,6% populacji), podobny odsetek osób chorych występuje w Polsce (0,5% populacji).

Obserwuje się częste współwystępowanie z cukrzycą typu 1 innych chorób metabolicznych lub chorób o podłożu autoimmunologicznych. Zwiększone jest również występowanie chorób niemetabolicznych, np. depresji. Z tego powodu przeprowadza się coraz więcej badań, które skupiają swoją uwagę na relacjach pomiędzy częstotliwością występowania cukrzycy typu 1 a schorzeniami neurologicznymi.

Dowody epidemiologiczne wskazują częstsze, w porównaniu z grupami kontrolnymi, współistnienie idiopatycznej padaczki u chorych na cukrzycę typu 1. Dodatkowo u osób, które miały wcześniej zdiagnozowaną padaczkę, obserwuje się zwiększoną częstotliwość występowania powikłań, takich jak cukrzycowa kwasica metaboliczna.

W badaniach przeprowadzonych na Tajwanie przez grupę Chou2 stwierdzono około trzykrotnie zwiększone ryzyko zachorowania na padaczkę. Grupa naukowców z Birmingham1 również zaplanowała zbadanie tego zagadnienia.
Metodyka

Badanie przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu w Birmingham było badaniem kohortowym retrospektywnym, które objęło 24 610 chorych. Dzięki informatycznej bazie danych medycznych THIN (The Healt Improvement Network database) obserwowano osoby poniżej 40. roku życia z nowo zdiagnozowaną cukrzycą typu 1 chorych od 1 stycznia 1990 do 15 września 2015 roku. Pacjenci zakwalifikowani do badania w momencie włączenia nie chorowali na padaczkę. Do każdego obciążonego cukrzycą chorego losowo dopasowano do 4 osób niechorujących na cukrzycę typu 1 jako grupę kontrolną. Grupa badana liczyła 24 610 osób, z czego 4922 osoby chorowały na cukrzycę typu 1 a 19 688 osób stanowiło grupę kontrolną. Średni czas obserwacji wynosił 5,4 roku, a całkowity czas obserwacji 132 000 osobolata. Do badania włączono osoby znajdujące się co najmniej 12 miesięcy pod opieką lekarską. Pacjenci byli obserwowani aż do punktów końcowych, które stanowiły: (1) śmierć pacjenta, (2) wyrejestrowanie się z praktyki lekarskiej, (3) data ostatniej wizyty u lekarza, (4) zdiagnozowanie padaczki, (5) osiągnięcie przez chorego wieku 50 lat z uwagi na zwiększenie ryzyka wystąpienia padaczki z powodu innych chorób współistniejących.

Podstawowym celem było zbadanie ryzyka względnego rozwinięcia się padaczki u osób chorujących na cukrzycę typu 1 względem grupy kontrolnej. Przedział ufności dla tego badania wynosił 95% (α <0,05).

Osoby chore na cukrzycę typu 1 Grupa kontrolna Wartość p
wiek, lata 17,9 (10,7) 17,9 (10,7) 0,97
mężczyźni, n (%) 2906 (59,0) 11 624 (59,0) 0,99
obserwacja, lata 5,38 (4,0) 5,36 (4,0) 0,75
porażenie mózgowe, n (%) 3 (0,1) 24 (0,1) 0,28
uraz głowy, n (%) 424 (8,6) 1701 (8,6) 0,95
problemy w nauce, n (%) 24 (0,5) 61 (0,3) 0,06

Wyniki

Grupa badana liczyła 24 610 uczestników, z czego 14 530 stanowili mężczyźni, a 10 080 kobiety. Średnia wieku każdej kohorty wynosiła 17,9 roku. Zarejestrowano 81 przypadków padaczki w czasie obserwacji. Problemy w nauce oraz porażenie mózgowe odnotowano w kolejno 85 (0,3% populacji) oraz 27 przypadkach (0,1% populacji). U około 8,6% badanych występowały wcześniejsze urazy głowy.
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post