Test wykrywający predyspozycje genetyczne do nowotworu jelit

Testy na rożne choroby do samodzielnego wykonania. Testy laboratoryjne.
admin. med.

Test wykrywający predyspozycje genetyczne do nowotworu jelit

Post autor: admin. med. » 8 maja 2016, o 09:42

DIAGNOSTYKA CHORÓB I PREDYSPOZYCJI GENETYCZNYCH
Test polega na identyfikacji 169 kluczowych mutacji genetycznych warunkujących rodzinną formą raka jelita grubego. Test ten powstał w wyniku 4-ro letnich prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez CBDNA, współfinansowanych z działania 1.4 POIG. Jest to pierwszy tego typu, kompleksowy test genetyczny wykrywający przeważającą większość kluczowych mutacji odpowiedzialnych za dziedziczną formę raka jelita grubego. Test dedykowany jest osobom chorym na nowotwór, oraz członkom ich rodzin, jak również członkom rodzin u których występują nowotwory: jelita grubego, endometrium, żołądka, piersi u bliskich członków jednej rodziny.

Dane epidemiologiczne nowotworu jelita grubego wskazują, że stanowi on ogromny i wciąż narastający problem społeczny przede wszystkim w krajach wysoko rozwiniętych. Nowotwór jelita grubego w Polsce jest na drugim miejscu pod względem częstości występowania u obu płci. Z danych GUS, wynika, iż coroczna zapadalność na nowotwór jelita grubego wynosi 13 tys. nowych przypadków co roku, a tendencja ta wzrasta co roku w tempie kilku %. W Europie liczba zachorowań przekracza liczbę 200 tys. a na świecie 930 tys. rocznie. Niepokojący jest przedział wieku średniego (45-64 lata), w którym zgony z powodu nowotworu jelita grubego stanowią 1/3 wszystkich zgonów na nowotwory. Ok. 30% przypadków zachorowań nowotwór jelita grubego warunkują czynniki genetyczne identyfikowane przez nowe testy spółki.

Materiał do badań: krew pełna. wymaz z jamy ustnej
Sposób przesyłania: 4-8°C
Metodyka badań: mikromacierze DNA
Czas realizacji: do 21 dni roboczych

Test wykrywający predyspozycje genetyczne do nowotworu prostaty (gruczołu krokowego)

Test polega na identyfikacji 17 kluczowych mutacji genetycznych warunkujących rodzinną formą raka prostaty. Test ten powstał w wyniku 4-ro letnich prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez CBDNA, współfinansowanych z działania 1.4 POIG. Jest to pierwszy tego typu, kompleksowy test genetyczny wykrywający przeważającą większość kluczowych mutacji odpowiedzialnych za dziedziczną formę raka prostaty. Test dedykowany jest osobom chorym na nowotwór, oraz członkom ich rodzin, jak również czonkom rodzin u których występują nowotwory prostaty u bliskich członków jednej rodziny.

Nowotwór prostaty (PCa) uznawany jest natomiast za jeden z najczęściej występujących nowotworów u mężczyzn, stanowiąc aż 33% nowo rozpoznanych nowotworów złośliwych. Zapadalność na PCa jest zróżnicowana geograficznie. Największą odnotowuje siew Kanadzie, USA i w krajach skandynawskich. Najniższa natomiast w Chinach i Japonii.

Wg. Raportów Centrum Onkologii w Warszawie ryzyko rozwinięcia raka prostaty u mężczyzn, w ciągu całego życia wynosi 16,7%, jednakże badania autopsyjne wskazują, że prawdopodobieństwo pojawienia się histopatologicznych cech PCa jest dużo większe. Carter i wsp. udowodnili bowiem, że gruczoły krokowe 20% mężczyzn w wieku 50-60 lat oraz 50% mężczyzn w wieku 70-80 lat posiadają subkliniczne zmiany o cechach złośliwości. Najczęściej nie są one jednak przyczyną pełnoobjawowej choroby nowotworowej.

Powyższe dane stawiają raka gruczołu krokowego na drugim miejscu (po raku płuc) pośród nowotworowych przyczyn zgonów mężczyzn w Polsce. Istotna jest również dynamika wzrostu zachorowalności i umieralności z powodu PCa. Od 1991 roku zapadalność na raka gruczołu krokowego zwiększyła się ponad 3-krotnie, a towarzysząca mu umieralność blisko 2-krotnie. Zwiększył się również udział raka prostaty w ogólnej puli zgonów z przyczyn nowotworowych.


Materiał do badań: krew pełna. wymaz z jamy ustnej
Sposób przesyłania: 4-8°C
Metodyka badań: mikromacierze DNA
Czas realizacji: do 21 dni roboczych

Mukowiscydoza - analiza 9 mutacji genu CFTR
Test obejmuje analizę 9 najczęstszych mutacji genu CFTR warunkujących mukowiscydozę. Pozwala na bardzo wczesne rozpoznanie mukowiscydozy, jeszcze w okresie bezobjawowym, jak również na stwierdzenie nosicielstwa mutacji, tj. określenie ryzyka przeniesienia mutacji genów warunkujących wystąpienie choroby z rodziców na dziecko (określenie prawdopodobieństwa wystąpienia choroby u dzieci). Mukowiscydoza (CF, zwłóknienie torbielowate) - jest najczęstszą uwarunkowaną genetycznie chorobą monogenową rasy białej, dziedziczoną w sposób autosomalny recesywny. Częstość występowania CF w Polsce oceniana jest na 1:2300 urodzeń. Szacuje się, że 1 na 25 osób jest nosicielem zmutowanego genu. Choroba powodowana jest przez mutacje genu CFTR (koduje białko pełniące funkcję błonowego kanału chlorkowego). U osób chorych produkowany jest nadmiernie lepki śluz, który zaburza funkcjonowanie narządów posiadających gruczoły śluzowe, w tym głównie układu oddechowego i pokarmowego. Długość i jakość życia pacjenta zależy w dużej mierze od wczesnego wykrycia choroby i prawidłowego leczenia. Celem badania jest weryfikacja rozpoznania klinicznego, czyli identyfikacja mutacji w genie CFTR oraz określenie nosicielstwa zmutowanego genu. Mukowiscydoza dziedziczona jest w sposób autosomalny recesywny. Oznacza to, że choroba ta dotyka tylko te osoby, które odziedziczyły po swoich rodzicach dwie wadliwe kopie genu CFTR. Osoby, które posiadają tylko jedną wadliwą kopię, są nosicielami choroby bez objawów klinicznych.Test umożliwia wykrycie następujących mutacji genu CFTR: Q493X, G542X, R560T, N1303K, R553X, W1282X, G551D, delI507, delF508.

Materiał do badań: krew pełna (EDTA), wymaz z policzka
Sposób przesyłania: krew: 4-10°C (zestaw do badań z krwi);wymaz z policzka: temp. otoczenia (zestaw do wymazów z policzka)
Metodyka badań: PCR
Czas realizacji: do 14 dni roboczych

Rak piersi i jajnika - analiza 5 mutacji genu BRCA1
Test obejmuje analizę 5 najczęstszych mutacji genu BRCA1 odpowiedzialnych za rozwój genetycznie uwarunkowanych nowotworów piersi i jajnika. Nowotwory, zwłaszcza te złośliwe, stanowią obecnie jedną z najgroźniejszych chorób trapiących ludzkość. Dane epidemiologiczne wskazują, że co czwarty Polak w ciągu swego życia zachoruje na nowotwór złośliwy. Najczęstszym nowotworem u kobiet w krajach rozwiniętych jest rak piersi. W Polsce stanowi on ponad 20% wszystkich nowotworów złośliwych u kobiet.
Z kolei rak jajnika stanowi ponad 5% wszystkich rozpoznań nowotworów u kobiet. Szacuje się, że przyczyną ok. 5-10%. przypadków raka piersi i raka jajnika są mutacje odziedziczone. W Polsce najczęściej wykrywanych jest 5 mutacji w genie BRCA1 ( C61G, 4153delA, 5382insC, 3819del5, C64R), które stanowią około 90% wszystkich mutacji w tym genie. Przewiduje się, że jeśli w Polsce nie wprowadzi się na szerszą skalę profilaktyki, w tym badań genetycznych, to w roku 2010 tylko na raka piersi zachoruje ponad 17 000 kobiet, z czego ponad 6 000 umrze. W Polsce wciąż jedną z przyczyn tak dużej umieralności z powodu nowotworów piersi i jajników jest mała liczba badań genetycznych, dzięki którym możnaby rozpoznawać osoby obciążone ryzykiem genetycznym.

Materiał do badań: krew pełna (EDTA), wymaz z policzka
Sposób przesyłania: krew: 4-10°C (zestaw do badań z krwi);wymaz z policzka: temp. otoczenia (zestaw do wymazów z policzka)
Metodyka badań: PCR / sekwencjonowanie
Czas realizacji: do 14 dni roboczych

Choroba Alzheimera i miażdżyca - genotypowanie ApoE - jakościowo, PCR

Test pozwala na określenie formy genu APOE odpowiedzialnej za predyspozycje genetyczne do występowania choroby Alzheimera i chorób miażdżycowych. Choroba charakteryzuje się trudnym do zauważenia początkiem, natomiast wiedza o posiadanych predyspozycjach może znacznie ułatwić rozpoznanie choroby we wczesnej fazie, a tym samym umożliwić właściwą opiekę nad chorym oraz odpowiednio wczesne włączenie leków opóźniających rozwój choroby, czy łagodzących zaburzenia zachowania.
Choroba Alzheimera jest chorobą neurodegeneracyjną, powodującą zanik tkanki mózgowej w wyniku odkładania w mózgu substancji białkowej, zwanej beta-amyloidem. Do głównych objawów należą: postępujący zaniki pamięci, trudności z mową, rozdrażnienie, niemożność skupienia uwagi i załatwienia nawet najprostszych spraw życia codziennego. Często występuje depresja. Około 30-40% wszystkich przypadków choroby stanowią zachorowania o podłożu rodzinnym, dziedziczonym genetycznie. Test daje informacje na temat predyspozycji pacjenta do zachorowania na chorobę Alzheimera jak również do rozwoju chorób miażdżycowych oraz pozwala na wczesne wykrycie zagrożenia udarami mózgu. Jednym z istotniejszych czynników związanych z późnych formą choroby Alzheimera jest występowanie różnych alleli apoliproteiny E (APOE). Allele APOE4, APOE3 wywołują zwiększenie ryzyka zapadalności na tą chorobę (o różnym stopniu nasilenia), z kolei APOE2 może przyczyniać się do hamowania rozwoju choroby. Dzięki zastosowaniu prostej terapii, rozwój choroby można znacznie opóźnić, a jej przebieg złagodzić.
Materiał do badań: krew pełna (EDTA), wymaz z policzka
Sposób przesyłania: krew: 4-10°C (zestaw do badań z krwi);wymaz z policzka: temp. otoczenia (zestaw do wymazów z policzka)
Metodyka badań: PCR
Czas realizacji: do 14 dni roboczych

Cukrzyca wrodzona - analiza mutacji genu KCNJ11 - jakościowo, sekwencjonowanie automatyczne

Test obejmuje analizę 8 mutacji genu KCNJ11 warunkujących cukrzycę wrodzoną, co pozwala na bardzo wczesne rozpoznanie choroby oraz rozpoczęcie prawidłowego leczenia w celu poprawy wyrównania metabolicznego oraz jakości życia. Zdiagnozowanie mutacji pozwala zastosować odpowiednią profilaktykę, która przyczynia się do poprawy zdrowia chorego. W przypadku wykrycia mutacji predysponującej w genie KCNJ11, należy wprowadzić do leczenia pochodne sulfonylomocznika zamiast insuliny. Stosowanie pochodnych sulfonylomocznika w tym przypadku może też korygować pozatrzustkowe defekty spowodowane mutacjami w białku Kir6.2. Leczenie pochodnymi sulfonymocznika w tej konkretnej formie cukrzycy ma zdecydowaną wyższość nad insulinoterapią.
Cukrzycę wrodzoną (noworodkową) określa się jako formę cukrzycy rozpoznawanej do 3 lub 6 miesiąca życia. Wrodzona cukrzyca noworodków (PND, Permament Neonatal Diabetes) charakteryzuje się ciężkim defektem wydzielania insuliny, w efekcie mutacji genu KCNJ11, który koduje wrażliwą na ATP podjednostkę Kir6.2 kanału potasowego. Test genetyczny polega na ustaleniu sekwencji i ewentualnym wykryciu mutacji, będących przyczyną powstawania choroby. Cukrzyca związana z mutacjami w genie KCNJ11, jest typową chorobą monogenową, dziedziczoną w sposób autosomalny dominujący, będącą konsekwencją rzadkich, ciężkich mutacji w jednym genie. Dotknięte taką wadą dziecko zachoruje na cukrzycę już w pierwszych tygodniach życia. Czynniki środowiskowe w tym przypadku jedynie modyfikują kształtowanie obrazu klinicznego. Choroba będąca konsekwencją mutacji w KCNJ11 charakteryzuje się bardzo wczesnym wiekiem zachorowania (z reguły przed 6 miesiącem życia) i dość ciężkim, przynajmniej w początkowej fazie, obrazem klinicznym.
Materiał do badań: krew pełna (EDTA), wymaz z policzka
Sposób przesyłania: krew: 4-10°C (zestaw do badań z krwi);wymaz z policzka: temp. otoczenia (zestaw do wymazów z policzka)
Metodyka badań: PCR / sekwencjonowanie
Czas realizacji: do 14 dni roboczych


Choroba zakrzepowo-zatorowa - mutacja czynnika V Leiden - jakościowo, PCR

Test polega na wykrywaniu obecności mutacji czynnika Leiden, która powoduje zwiększone ryzyko występowania trombofilii (zakrzepicy). Czynnik V Leiden to zmutowany ludzki czynnik V układu krzepnięcia będący jedną z głównych wrodzonych przyczyn zwiększonego ryzyka zmian zakrzepowo-zatorowych w organizmie. Częstość występowania mutacji szacuje się na około 16,3% (w Polsce dotyka 5% populacji). Pojawia się u około 20% pacjentów z zakrzepicą żył głębokich przed 45 rokiem życia. Mutacja czynnika V polega na zastąpieniu argininy przez glutaminę w pozycji 506 łańcucha ciężkiego (R506Q). Mutacja ta jest dziedziczona autosomalnie dominująco. Wynikiem mutacji jest podwyższony poziom trombiny we krwi, który powoduje wzrost ryzyka chorób o etiologii zakrzepowo-zatorowej (zakrzepica żylna, tętnicza, zawał serca, udar mózgu). Przypuszcza się również, że mutacja Leiden ma związek z powtarzającymi się poronieniami, szczególnie w drugim i trzecim trymestrze ciąży.
Materiał do badań: krew pełna (EDTA), wymaz z policzka
Sposób przesyłania: krew: 4-10°C (zestaw do badań z krwi);wymaz z policzka: temp. otoczenia (zestaw do wymazów z policzka)
Metodyka badań: PCR
Czas realizacji: do 14 dni roboczych

Choroba zakrzepowo-zatorowa - mutacja genu protrombiny Pt ( G20210A) - jakościowo, PCR

Test polega na analizie mutacji genu protrombiny Pt (G20210A) związanego ze zwiększeniem ryzyka wystąpienia zmian zakrzepowo-zatorowych. Genotypowanie Pt G20210A obok czynnika V Leiden oraz polimorfizmu genu MTHRF jest jednym z najistotniejszych uwarunkowań genetycznych tego zaburzenia. Szacuje się, że ryzyko wystąpienia zmian zakrzepowo zatorowych u osób posiadających mutację Pt G20210A wzrasta 2-3 krotnie, a w połączeniu z mutacją genu czynnika V Leiden nawet 10-20 krotnie. Liczne badania dowodzą, że zatory żylne stanowią jedną z głównych przyczyn powikłań u kobiet w ciąży. Nie tylko wpływają na zachorowalność i śmiertelność kobiet w ciąży oraz w okresie postnatalnym, ale są również przyczyną zaburzeń wzrostu wewnątrzmacicznego płodu oraz idiopatycznych i nawracających poronień. Etiologia zatorów żylnych jest jednak złożona i wieloczynnikowa. Oprócz wspomnianego uwarunkowania genetycznego na zwiększenie ryzyka mają wpływ czynniki środowiskowe takie jak: palenie, przyjmowanie doustnych środków antykoncepcyjnych, otyłość, zaawansowany wiek, długotrwałe poranne nudności, czy przebyte infekcje. Należy pamiętać, iż genetycznie uwarunkowane zwiększenie ryzyka wystąpienia zmian zakrzepowo-zatorowych powinno wpływać na decyzję dotyczące zarówno doboru leków jak i wprowadzenia zmian w trybie życia (zdrowa dieta, ruch itd.).
Materiał do badań: krew pełna (EDTA), wymaz z policzka
Sposób przesyłania: krew: 4-10°C (zestaw do badań z krwi); wymaz z policzka: temp. otoczenia (zestaw do wymazów z policzka)
Metodyka badań: PCR
Czas realizacji: do 14 dni roboczych

Analiza polimorfizmu genu MTHFR (C677T oraz A1289C) związanego z metabolizmem kwasu foliowego u kobiet ciężarnych

Gen MTHFR koduje enzym (reduktazę metylenotetrahydrofolianową) niezbędny do reakcji przekształcenia potencjalnie toksycznego aminokwasu homocysteiny do metioniny. Polimorfizmy 677C>T oraz 1298A>C genu MTHFR obniżają aktywność enzymu, co jest przyczyną podwyższenia poziomu homocysteiny w organizmie. Hiperhomocysteinemia związana jest miedzy innymi z miażdżycą, chorobą niedokrwienną serca, udarem, chorobami tętnic obwodowych, zakrzepicami żylnymi oraz występowaniem zaburzeń rozwoju cewy nerwowej u płodów (rozszczep kręgosłupa) czy poronień. Dla obniżenia poziomu homocysteiny zaleca się spożywanie określonych witamin z grupy B (między innymi kwasu foliowego). Polimorfizm genu MTHFR analizowany wraz z mutacjami genu czynnika V Leiden (G 1691A) oraz genu protrombiny (G20210A) pozwala na oszacowanie ryzyka wystąpienia zmian zakrzepowo-zatorowych w organizmie. Jako odrębny test diagnostyczny zalecany jest w przypadku kobiet w ciąży bądź planujących prokreację. Polimorfizm genu MTHFR wiąże się, bowiem z obniżeniem metabolizmu kwasu foliowego mogącego wpływać na jego niedobór u płodu (np. zaburzenie rozwoju cewy nerwowej).
Materiał do badań: krew pełna (EDTA), wymaz z policzka
Sposób przesyłania: krew: 4-10°C (zestaw do badań z krwi); wymaz z policzka: temp. otoczenia (zestaw do wymazów z policzka)
Metodyka badań: PCR
Czas realizacji: do 14 dni roboczych

Diagnostyka genetycznie uwarunkowanej policytemii, trombocytemii i mielofibrozy - analiza mutacji genu JAK2

Test polega na analizie mutacji genu kinazy janusowej JAK2 (pV617F, G1849T). Mutacja powoduje zamianę waliny na fenyloalaninę w 617 aminokwasie łańcucha peptydowego. Szacuje się, że mutację tą posiadają niemal wszystkie osoby cierpiące na policytemię (czerwienica prawdziwa), oraz blisko połowa osób chorych na trombocytemię i mielofibrozę. Czerwienica prawdziwa charakteryzuje się obecnością nadmiernej ilości krwinek czerwonych we krwi (nadkrwistość). Trombocytemia związana jest z podwyższoną liczbą płytek krwi (trombocytów). Mielofibroza zaliczana jest do zespołów mieloproliferacyjnych objawiających się niewydolnością szpiku kostnego (aplazja), jego włóknieniem, a w następstwie tworzeniem pozaszpikowych ognisk krwiotwórczych.
Według Światowej Organizacji Zdrowia (ang. World Health Organization, WHO) genotypowanie JAK2 (V617F) winno być jednym z podstawowych kryteriów w diagnozowaniu wymienionych schorzeń.
Materiał do badań: krew pełna (EDTA), wymaz z policzka
Sposób przesyłania: krew: 4-10°C (zestaw do badań z krwi); wymaz z policzka: temp. otoczenia (zestaw do wymazów z policzka)
Metodyka badań: PCR
Czas realizacji: do 14 dni roboczych

Genetyczne predyspozycje do rdzeniastego raka tarczycy - analiza 16 mutacji genu RET - jakościowo, sekwencjonowanie automatyczne

Test obejmuje analizę 16 mutacji genu RET odpowiedzialnych za około 95% przypadków dziedzicznej formy raka rdzeniastego tarczycy. Mutacje w genie RET mogą być związane z kilkoma zespołami związanymi powstaniem dziedzicznych nowotworów. Rak rdzeniasty tarczycy może mieć podłoże genetyczne (około 20% przypadków) i występować jako rodzinny rak rdzeniasty tarczycy RRT. Ta postać nowotworu może istnieć bez towarzyszących chorób endokrynnych, lub pozostawać związana z zespołami mnogiej gruczolakowatości wewnątrzwydzielniczej (zespół MEN2A i MEN2B). Mutacje w genie RET charakterystyczne dla zespołu MEN 2A związane są z występowaniem licznych nowotworów układu gruczołów dokrewnych, przy czym u prawie wszystkich chorych występuje rak rdzeniasty tarczycy. Zespół MEN2B również związany jest z występowaniem licznych nowotworów układów gruczołów dokrewnych oraz licznych nerwików. Rak rdzeniasty w tym zespole charakteryzuje się dużą agresywnością. Mutacje w genie RET są odpowiedzialne za wszystkie typy RRT związane są z zaburzeniem sygnału wzrostu i różnicowania komórek, co powoduje rozwój różnych form nowotworów. Wykrycie mutacji genetycznych ma bardzo duże znaczenie, gdyż wpływa na dalsze postępowanie terapeutyczne i rokowania. Badanie miejsc najczęstszych mutacji pozwala wykryć wrodzoną, rodzinną formę raka tarczycy zanim rozwinie się choroba. Dzięki prowadzeniu systematycznego monitoringu u osób obciążonych genetycznie, możliwe jest wykrycie choroby we wczesnym stadium, co zdecydowanie zwiększa prawdopodobieństwo całkowitego wyleczenia.
Materiał do badań: krew pełna (EDTA), wymaz z policzka
Sposób przesyłania: krew: 4-10°C (zestaw do badań z krwi);wymaz z policzka: temp. otoczenia (zestaw do wymazów z policzka)
Metodyka badań: PCR / sekwencjonowanie
Czas realizacji: do 14 dni roboczych
Analiza genu KRAS - analiza 12 i 13 kodonu sekwencji genu - jakościowo, sekwencjonowanie automatyczne

Test pozwala na analizę mutacji w kodonach 12 i 13 genu KRAS (miejsca najczęstszych mutacji). Gen KRAS koduje białko, które jest jednym z najczęściej aktywowanych onkoprotein w rakach trzustki, tarczycy, jelita grubego, płuc oraz białaczkach szpikowych u ludzi. Około 90% mutacji w tym genie występuje w kodonach 12 i 13. Forma genu może decydować o powodzeniu terapii celowanej w leczeniu raka jelita grubego (panitumumabem, cetuximabem itd.), opartej na hamowaniu namnażania komórek poprzez inhibitory EGFR. Określenie statusu genu KRAS jest konieczne przed przystąpieniem do tej terapii, ponieważ w przypadku występowania mutacji dowiedziono jej nieskuteczność. Występowanie zmutowanego genu KRAS stwierdza się u ok. 45 proc. chorych na raka jelita grubego, reszta posiada jego prawidłową kopię.
Materiał do badań: tkanka nowotworowa
Sposób przesyłania: materiał zamrożony, zatopiony w kostce parafinowej lub formalinie, biopsja
Metodyka badań: PCR / sekwencjonowanie
Czas realizacji: 14 dni roboczych


PANELE BADAŃ:
Panel predyspozycji do genetycznie uwarunkowanych chorób zakrzepowo-zatorowych

Test obejmuje panel badań polegających na analizie mutacji w genach odpowiedzialnych za predyspozycje do genetycznie uwarunkowanych chorób zakrzepowo-zatorowych. Polimorfizm genu MTHFR analizowany wraz z mutacjami genu czynnika V Leiden (G 1691A) oraz genu protrombiny (G20210A) pozwala na oszacowanie ryzyka wystąpienia zmian zakrzepowo-zatorowych w organizmie.
Materiał do badań: krew pełna (EDTA), wymaz z policzka
Sposób przesyłania: krew: 4-10°C (zestaw do badań z krwi);wymaz z policzka: temp. otoczenia (zestaw do wymazów z policzka)
Metodyka badań: PCR / Real-Time PCR
Czas realizacji: do 14 dni roboczych

źródło: cbdna.pl

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post