Czy leczenie OBS za pomocą aparatów wewnątrzustnych zmniejsz

Rozpoznawanie, profilaktyka i leczenie chorób wewnętrznych, choroby wieku starszego, choroby zakaźne, układu oddechowego, diabetologia, alergie.
Asystentka

Czy leczenie OBS za pomocą aparatów wewnątrzustnych zmniejsz

Post autor: Asystentka »

Czy leczenie OBS za pomocą aparatów wewnątrzustnych zmniejsza senność dzienną?
Opracował: dr n. med. Filip Mejza
Opracowanie artykułu: Marklund M i wsp. Oral appliance therapy in patients with daytime sleepiness and snoring or mild to moderate sleep apnea - a randomized clinical trial. JAMA Intern Med. 2015; 175: 1278-1285
Czy leczenie OBS za pomocą aparatów wewnątrzustnych zmniejsza senność dzienną?

U chorych na lekki lub umiarkowany obturacyjny bezdech senny aparaty wewnątrzustne, najczęściej aparaty wysuwające żuchwę do przodu (mandibular advancement device – MAD), stanowią skuteczną metodę leczenia. Zmniejszają one nasilenie choroby, oceniane za pomocą badania snu, jednak wpływ tego leczenia na dzienne objawy bezdechu sennego jest słabiej zbadany. Autorzy omawianej pracy postanowili ocenić wpływ MAD na nasilenie senności dziennej.

Do badania kwalifikowano chorych na lekki lub umiarkowany obturacyjny bezdech senny (AHI <30/godz.) oraz pacjentów z chrapaniem i nasiloną sennością dzienną (skargi na nadmierną senność dzienną i wynik w skali Epworth (Epworth Sleepiness Scale) >10. Z badania wykluczono m.in. pacjentów z BMI≥35 kg/m2.

Chorych losowo przydzielono do grup, w których stosowano:

aparat wysuwający żuchwę, miareczkowany tak, by uzyskać wysunięcie żuchwy do przodu o 6–7 mm (średnio 6,8 mm); rozpoczynano od wysunięcia 4–5 mm, które następnie stopniowo zwiększano aż do ustąpienia chrapania albo pojawienia się objawów niepożądanych
procedurę pozorowaną (nieskuteczny aparat wewnątrzustny).

Główne punkty końcowe stanowiły senność dzienna oraz jakość życia.

Badanie ukończyło 91 chorych z 96 losowo przydzielonych do grup. Średni czas leczenia wynosił 175 dni.

Wszyscy chorzy w badanych grupach stosowali aparat; średnio przez 86% i 83% odpowiednio w grupie interwencyjnej i kontrolnej (pomiędzy grupami nie było istotnych różnic w stosowaniu się do zaleceń).

Pomiędzy grupami nie było istotnej statystycznie różnicy w nasileniu senności dziennej; co ciekawe, zarówno u chorych w grupie leczonej aktywnie, jak i w grupie kontrolnej stwierdzono znamienny spadek nasilenia senności w skali ESS. Odsetek chorych z wynikiem ESS >10 zmniejszył się z 53 do 24% i 54 do 40% odpowiednio w grupie interwencyjnej i kontrolnej. W grupie leczonej aktywnie stwierdzono znamienne obniżenie AHI (z 15,5 do 6,7/godz.), żadnego efektu leczenia nie stwierdzono w grupie placebo (zwiększenie AHI z 15,3 do 16,7/godz.). Nie było różnic w długości i jakości snu. Ponadto w grupie interwencyjnej stwierdzono znamienne zmniejszenie nasilenia chrapania. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w jakości życia, nasileniu bólów głowy i subiektywnej ocenie jakości snu pomiędzy badanymi grupami. W grupie interwencyjnej stwierdzono znamienne zmniejszenie nasilenia objawów zespołu niespokojonych nóg (uczucie konieczności poruszania nogami) – jak zauważają autorzy w dyskusji, podobny efekt obserwowano podczas skutecznego leczenia CPAP. Ponadto w grupie interwencyjnej znamiennie więcej osób było zadowolonych z efektu leczenia niż w grupie kontrolnej (73 vs 11%); leczenie chciało kontynuować odpowiednio 88% i 52% chorych. Skutki uboczne występowały znamiennie częściej w grupie leczonej aktywnie; obejmowały one bóle żuchwy i zębów, nadmierne wydzielanie śliny i zaburzenia zgryzu.

Wyniki badania wskazują, że aparaty wysuwające żuchwę są skuteczne w leczeniu chrapania oraz lekkiego lub umiarkowanie ciężkiego obturacyjnego bezdechu sennego, jednak nie wpływają istotnie na zmniejszenie dziennych objawów bezdechu sennego. Należy jednak zauważyć, że podczas leczenia stwierdzono istotne statystycznie i klinicznie zmniejszenie nasilenia senności dziennie, jednak nie było ono statystycznie większe od obserwowanego w grupie placebo.

Praca ta stanowi kolejną publikację potwierdzającą skuteczność tej metody leczenia i ułatwia nam wybór chorych, u których należy ją stosować. Należy pamiętać, że u chorych na lekki lub umiarkowany OBS z nasilonymi objawami dziennymi metodą z wyboru pozostaje leczenie CPAP.
źródło: mp.pl
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post