Biofenac (aceklofenak) proszek do sporządzania zawiesiny dou

Leki, wskazania, działanie, skutki uboczne, interakcje leków.Leki zalecane do leczenia.Środki spożywcze bezglutenowe
admin. med.

Biofenac (aceklofenak) proszek do sporządzania zawiesiny dou

Post autor: admin. med. »

Biofenac (aceklofenak) proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
Jest to preparat o działaniu ogólnym zawierający niesteroidowy lek przeciwzapalny.

Co zawiera i jak działa Biofenac?
Substancją czynną preparatu jest aceklofenak, niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ) z grupy pochodnych kwasu fenylooctowego. Wykazuje silne działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe. Aceklofenak przeciwdziała syntezie prostaglandyn, substancji odgrywających znaczącą rolę w rozwoju stanu zapalnego. Działanie aceklofenaku polega przede wszystkim na hamowaniu aktywności cyklooksygenaz, głównie cyklooksygenazy-2 (COX-2), a w niewielkim stopniu cyklooksygenazy-1 (COX-1). Enzymy te biorą udział w reakcjach prowadzących do powstania prostaglandyn z lipidów błon komórkowych. Ponadto aceklofenak hamuje działanie innych mediatorów stanu zapalnego. Aceklofenak zmniejsza objawy odpowiedzi zapalnej (obrzęk, ból, sztywność stawów) i ogranicza powstawanie związanych ze stanem zapalnym uszkodzeń tkanki łącznej. Preparat jest stosowany w leczeniu stanów zapalnych i bólowych w chorobach reumatycznych i zwyrodnieniowych. Nie działa przeciwdrobnoustrojowo. Po zastosowaniu doustnym aceklofenak jest szybko i całkowicie wchłaniany. Maksymalne stężenie we krwi uzyskiwane jest w ciągu 85–180 minut po podaniu. Aceklofenak i jego metabolity przenikają przez łożysko.

Kiedy stosować Biofenac?
Preparat jest wskazany w objawowym leczeniu bólu i stanów zapalnych w chorobie zwyrodnieniowej stawów, reumatoidalnym zapaleniu stawów oraz zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa.

Kiedy nie stosować tego preparatu?
Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.
Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane jeżeli kiedykolwiek wystąpiły u Ciebie objawy uczulenia na kwas acetylosalicylowy (potocznie nazywany aspiryną) lub na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. ibuprofen, ketoprofen). Uczulenie to mogło objawiać się w postaci reakcji nadwrażliwości takich jak np. napad astmy, skurcz oskrzeli, alergiczny nieżyt błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy lub reakcje skórne, w tym pokrzywka, wysypka, rumień.
Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób:
­ z krwawieniem lub chorobami przebiegającymi z krwawieniem
­ u których kiedykolwiek wystąpiły krwawienia z przewodu pokarmowego lub perforacje związane ze stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ)
­ z czynną lub nawracającą chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy, z krwawieniem lub perforacją (2 lub więcej potwierdzone klinicznie epizody owrzodzenia lub krwawienia)
­ z ciężką niewydolnością serca
­ z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lub wątroby
oraz
­ u kobiet w III trymestrze ciąży.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Biofenac?
Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Stosowanie preparatu w najmniejszej skutecznej dawce przez możliwie najkrótszy okres zmniejsza ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.
Należy unikać równoległego stosowania innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (w tym selektywnych inhibitorów COX-2).
Stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych wiąże się z ryzykiem wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji, które mogą być przyczyną zgonu i niekoniecznie muszą być poprzedzone objawami ostrzegawczymi. Objawy te mogą wystąpić w każdym momencie leczenia, także u osób bez wcześniejszych zaburzeń czynności przewodu pokarmowego. Powikłania te są szczególnie niebezpieczne u osób w podeszłym wieku. Zawsze należy niezwłocznie poinformować lekarza o wszelkich nietypowych objawach ze strony przewodu pokarmowego (szczególnie o krwawieniu). Jeżeli wystąpi krwawienie z przewodu pokarmowego konieczne jest natychmiastowe zaprzestanie stosowania preparatu.
W przypadku osób z zaburzeniami lub chorobami przewodu pokarmowego, po przebytych owrzodzeniach, zwłaszcza z krwawieniami lub perforacją, stosowanie preparatu jest możliwe tylko pod ścisłym nadzorem lekarskim. U tych chorych konieczne jest rozpoczynanie leczenia od najmniejszych dostępnych dawek. Duże dawki oraz podeszły wiek zwiększają ryzyko wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego u tych chorych. Lekarz może zalecić stosowanie leków osłonowych, takich jak np. inhibitory pompy protonowej lub mizoprostol.
Leki osłonowe mogą także być wskazane u chorych przyjmujących leki zwiększające ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze strony układu pokarmowego, w tym choroby wrzodowej lub krwawienia (np. kortykosteroidy o działaniu ogólnym, leki przeciwzakrzepowe np. warfaryna, leki hamujące agregację płytek krwi, w tym nawet małe dawki kwasu acetylosalicylowego [zwanego potocznie aspiryną], leki z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny). Należy zachować ostrożność.
Ze względu na możliwość zaostrzenia choroby, preparat może być stosowany wyłącznie pod ścisłym nadzorem lekarskim i z zachowaniem ostrożności u chorych z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego lub chorobą Leśniowskiego i Crohna oraz u chorych z zaburzeniami hematologicznymi lub skazą krwotoczną,
Szczególną ostrożność należy zachować jeżeli preparat jest stosowany u osób z nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, z zatrzymaniem płynów, z obrzękami (stosowanie NLPZ może powodować zatrzymanie płynów i obrzęki). Chorzy powinni pozostawać pod kontrolą lekarza. Lekarz może zalecić monitorowanie czynności serca oraz nerek.
Ścisły nadzór lekarski jest niezbędny w przypadku chorych z krwawieniem naczyń mózgowych w wywiadzie.
Długotrwałe stosowanie NLPZ w dużych dawkach może zwiększać ryzyko zawału serca lub udaru. Szczególna ostrożność i ścisły nadzór lekarski jest wymagany w przypadku stosowania preparatu u chorych z nadciśnieniem tętniczym, z zastoinową niewydolnością serca, z chorobą niedokrwienną serca, z chorobą tętnic obwodowych lub chorobą naczyń mózgowych oraz u chorych z czynnikami ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego (cukrzyca, palenie tytoniu, hiperlipidemia). Jeżeli należysz do którejkolwiek z powyższych grup, przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem.
Zwiększona ostrożność i szczególna kontrola lekarska jest wymagana w przypadku osób z zaburzeniami czynności nerek i/lub wątroby lub innymi chorobami predysponującymi do wystąpienia zatrzymania płynów. Stosowanie preparatu może być związane z pogorszeniem czynności nerek i wystąpieniem zatrzymania płynów. Zaburzenia te mają zwykle charakter przemijający i ustępują po zaprzestaniu stosowania preparatu. Należy także zachować ostrożność u chorych ze zmniejszoną objętością płynów (np. po dużych zabiegach chirurgicznych), jeżeli przyjmowane są leki moczopędne lub z innych powodów występuje ryzyko zmniejszenia objętości krwi krążącej. Lekarz zaleci regularne monitorowanie czynności nerek.
W okresie stosowania preparatu mogą wystąpić nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby, rzadko zapalenie wątroby. Zaleca się regularną kontrolę parametrów charakteryzujących czynność wątroby i przerwanie leczenia w przypadku ich pogorszenia lub wystąpienia objawów mogących świadczyć o zaburzeniu czynności wątroby (m.in. jadłowstręt, nudności, wymioty, bóle brzucha, ciemna barwa moczu, eozynofilia, wysypka). W powyższym przypadku należy skonsultować się z lekarzem.
Należy zachować ostrożność jeżeli preparat stosowany jest przez chorych z porfirią wątrobową. Stosowanie preparatu może spowodować wystąpienie napadu porfirii.
Bardzo rzadko stosowanie preparatu może być związane z wystąpieniem zapalenia trzustki.
Preparat, podobnie jak inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, rzadko może powodować reakcje nadwrażliwości, w tym obrzęk naczynioruchowy oraz ciężkie reakcje anafilaktyczne mogące stanowić zagrożenie życia. Wyjątkowo mogą wystąpić ciężkie reakcje skórne, niekiedy prowadzące do śmierci, takie jak zespół Stevensa i Johnsona, martwica toksyczna rozpływna naskórka, złuszczające zapalenie skóry. Reakcje te występują bardzo rzadko i najczęściej pojawiają się w 1. miesiącu stosowania preparatu. W razie wystąpienia pierwszych objawów zmian skórnych (wysypka, zmiany chorobowe błon śluzowych) lub jakichkolwiek objawów nadwrażliwości należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem.
Preparatu nie należy stosować w przypadku ospy wietrznej. W wyjątkowych przypadkach może dojść do pogorszenia jej przebiegu i ciężkich zakażeń błon śluzowych i tkanek miękkich.
Zwiększona ostrożność i szczególna kontrola lekarska jest wymagana w przypadku osób w podeszłym wieku. U chorych w podeszłym wieku ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, zwłaszcza krwawień z przewodu pokarmowego, które mogą stać się przyczyną śmierci jest zwiększone. W tej grupie wiekowej także częściej występują zaburzenia czynności nerek, wątroby lub serca.
Jeżeli preparat stosowany jest długotrwale zaleca się regularne badania morfologii i parametrów krzepnięcia krwi oraz badania czynności nerek i wątroby. Szczególna ostrożność i ścisły nadzór lekarski jest wymagany w przypadku osób z zaburzeniami krzepnięcia krwi lub z zaburzeniami hematopoezy.
Preparat może zaburzać czynność płytek krwi i powodować wydłużenie czasu krwawienia.
Preparat może maskować objawy zakażenia. Jeżeli podejrzewasz zakażenie skonsultuj się z lekarzem, ponieważ konieczne może być zastosowanie odpowiedniego leczenia. Preparat nie działa przeciwdrobnoustrojowo.
Wymagana jest szczególna ostrożność w przypadku chorych z toczniem rumieniowatym układowym. U tych chorych leki z grupy NLPZ mogą spowodować wystąpienie jałowego zapalenia opon mózgowych.
Stosowanie preparatu może powodować zaburzenia płodności u kobiet i nie jest zalecane u kobiet, które planują ciążę.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Osoby, u których w okresie stosowania preparatu występują zaburzenia widzenia, zawroty głowy lub inne zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego nie powinny prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Biofenac
Preparat ma postać tabletek powlekanych. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.
Dorośli: 100 mg 2 razy na dobę (rano i wieczorem). Dobowa dawka maksymalna wynosi 200 mg.
Nie określono bezpieczeństwa ani skuteczności stosowania preparatu u dzieci i młodzieży.
U osób z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby konieczne jest zmniejszenie dawkowania. Zwykle lekarz zaleci początkowo 100 mg na dobę.
U chorych w podeszłym wieku lub z łagodnym zaburzeniem czynności nerek zaleca się zachowanie ostrożności.
Sposób podawania:
Preparat w postaci tabletek powlekanych przeznaczony jest do stosowania doustnego. Tabletki należy przyjmować popijając płynem (co najmniej pół szklanki płynu). Można przyjmować z posiłkiem.

Czy można stosować Biofenac w okresie ciąży i karmienia piersią?
W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek (zobacz ostrzeżenia zawarte w akapicie „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując preparat?”).
Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u kobiet w III trymestrze. Nie należy stosować preparatu w I i II trymestrze ciąży. Stosowanie preparatu w I i II trymestrze ciąży, oraz u kobiet planujących ciążę, jest dopuszczone tylko na wyraźne zlecenie lekarza w przypadkach, gdy po rozważeniu stosunku oczekiwanych korzyści dla matki do możliwego ryzyka dla płodu uzna on stosowanie preparatu za absolutnie konieczne (wyłącznie krótkotrwałe stosowanie najmniejszej skutecznej dawki). Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku.
Nie należy stosować preparatu u kobiet karmiących piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?
Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.
Aceklofenak może hamować aktywność izoenzymu 2C9 cytochromu P450 i dlatego możliwe jest występowanie interakcji z fenytoiną, cymetydyną, tolbutamidem, fenylobutazonem, amiodaronem, mikonazolem, sulfafenazolem.
Należy unikać równoległego stosowania z:
­ metotreksatem (w dużych dawkach)
­ litem (możliwe zwiększenie stężenia litu i nasilenie jego działań toksycznych; w przypadku konieczności równoległego stosowania zaleca się kontrolę stężenia litu we krwi)
­ glikozydami nasercowymi np. digoksyną (ryzyko zwiększenia niewydolności serca i zwiększenia stężenie glikozydów nasercowych we krwi; w przypadku konieczności równoległego stosowania zaleca się kontrolę stężenia digoksyny we krwi)
­ kortykosteroidami lub inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (zwiększone ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza owrzodzenia i/lub krwawienia z przewodu pokarmowego)
­ lekami przeciwzakrzepowymi, takimi jak warfaryna (możliwe nasilenie ich działania i zwiększenie ryzyka krwawień; równoległe stosowanie jest bezwzględnie przeciwwskazane u chorych z zaburzeniami krzepnięcia krwi; u pozostałych chorych, jeżeli nie można uniknąć równoległego stosowania tych preparatów należy ściśle monitorować parametry krzepnięcia krwi)
­ lekami hamującymi agregację płytek krwi, takimi jak np. tyklopidyna (zwiększone ryzyko krwawienia).
Należy zachować ostrożność (konieczne może być dostosowanie dawkowania) podczas stosowania jednocześnie z:
· metotreksatem w małych dawkach (szczególną ostrożność należy zachować w przypadku przyjmowania preparatu i metotreksatu w odstępie krótszym niż 24 godziny; konieczna jest kontrola czynności nerek; zwłaszcza u osób z upośledzoną czynnością nerek)
· cyklosporyną i takrolimusem (zwiększone ryzyko działania uszkadzającego nerki; należy monitorować czynność nerek, zwłaszcza u chorych w podeszłym wieku)
· innymi NLPZ, w tym salicylanami (w dawkach większych niż 3 g kwasu acetylosalicylowego na dobę) oraz steroidami (ryzyko zwiększenia częstości występowania działań niepożądanych)
· lekami moczopędnymi oraz lekami przeciwnadciśnieniowymi, w tym inhibitorami konwertazy angiotensyny, antagonistami angiotensyny (możliwe zmniejszenie skuteczności ich działania; zwiększone ryzyko zaburzeń czynności nerek i rozwoju ich ostrej niewydolności, zwłaszcza u chorych odwodnionych lub w podeszłym wieku; należy zadbać o odpowiednie nawodnienie chorego i kontrolować czynność nerek)
· lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas (zwiększenie ryzyka wystąpienia hiperkaliemii)
· beta blokerami i innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi (możliwe zmniejszenie skuteczności ich działania)
· lekami przeciwcukrzycowymi i innymi lekami mogącymi powodować hipoglikemię (konieczna może być modyfikacja ich dawkowania przez lekarza)
· zydowudyną (równoległe stosowanie zydowudyny i NLPZ zwiększa ryzyko toksycznego działania na układ krwiotwórczy).

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?
Jak każdy lek, również Biofenac może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Najczęściej występują działania niepożądane dotyczące przewodu pokarmowego, które obejmują: nudności, niestrawność, ból brzucha, biegunka, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych. Możliwe także: wzdęcia, zaparcia, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej (owrzodzenia), krwawienie z przewodu pokarmowego (w tym smoliste stolce, krwawe wymioty) oraz owrzodzenie przewodu pokarmowego niekiedy z krwawieniem i perforacją (w tym ze skutkiem śmiertelnym, szczególnie u osób w podeszłym wieku), zaostrzenie zapalenia okrężnicy, zaostrzenie choroby Leśniowskiego i Crohna, zapalenie wątroby, uszkodzenia wątroby, zapalenie trzustki. Możliwe: zawroty głowy, senność, parestezje, drżenia, bóle głowy, zaburzenia smaku, bezsenność, koszmary senne, depresja, zaburzenia widzenia (w tym widzenie nieostre, zamazane), szumy uszne. Możliwe: niewydolność serca, kołatanie serca, obrzęki, nadciśnienie tętnicze, uderzenia gorąca, zapalenie naczyń, zaburzenia hematologiczne, w tym niedokrwistość, zahamowanie czynności szpiku kostnego, agranulocytoza, neutropenia, małopłytkowość, niedokrwistość hemolityczna (jeżeli wystąpią objawy takie jak: gorączka, ból gardła, objawy grypopodobne, powierzchowne owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, zmęczenie, krwawienie z nosa, siniaki, wybroczyny lub plamica należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, ponieważ mogą to być pierwsze objawy zaburzeń hematologicznych). Możliwe zaburzenia czynności nerek, zatrzymanie sodu i wody, zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny we krwi, niewydolność nerek, zespół nerczycowy, hiperkaliemia, zwiększenie masy ciała, skurcze mięśni nóg, zmęczenie. Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka, świąd, zapalenie skóry) i reakcje anafilaktyczne, w tym stanowiący zagrożenie życia wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, krtani, języka, gardła mogący utrudniać oddychanie), skurcz oskrzeli, napad astmy oraz ciężkie reakcje skórne: martwica toksyczna rozpływna naskórka, zespół Stevensa i Johnsona, rumień wielopostaciowy. Długotrwałe stosowanie aceklofenaku w dużych dawkach może zwiększać ryzyko zawału serca lub udaru. Wyjątkowo, stosowanie NLPZ w czasie ospy wietrznej może wywołać ciężkie działania niepożądane dotyczące skóry, błon śluzowych i tkanek miękkich.
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post