Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego

Choroby nowotworowe, ich rozpoznawanie oraz leczenie.
admin. med.

Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego

Post autor: admin. med. »

ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO
BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W
RAMACH PROGRAMU
1. Badania przy kwalifikacji do leczenia
bewacyzumabem:
1) histologiczne potwierdzenie raka jelita grubego;
2) morfologia krwi z rozmazem;
3) oznaczenie stężenia:
a) mocznika,
b) kreatyniny,
c) bilirubiny
– w surowicy;
4) oznaczenie aktywności:
a) transaminaz (AspAT, AlAT),
b) dehydrogenazy mleczanowej (LDH)
– w surowicy;
5) oznaczenie czasu kaolinowo-kefalinowego
(APTT);
6) oznaczenie INR lub czasu protrombinowego (PT);
7) badanie ogólne moczu;
8) próba ciążowa – u kobiet w okresie
prokreacyjnym;
9) badanie tomografii komputerowej jamy brzusznej
oraz innych okolic ciała w zależności od wskazań
klinicznych;
10) badanie tomografii komputerowej lub rezonansu
magnetycznego mózgu w przypadku wskazań
klinicznych w celu wykluczenia przerzutów;
11) badanie RTG klatki piersiowej – jeżeli nie jest
wykonywana tomografia komputerowa tej
okolicy;
12) EKG;
13) pomiar ciśnienia tętniczego;
14) inne badania w razie wskazań klinicznych.
Wstępne badania obrazowe muszą umożliwić późniejszą
obiektywną ocenę odpowiedzi na leczenie.
2. Badania przy kwalifikacji do leczenia
cetuksymabem lub panitumumabem:
1) histologiczne potwierdzenie raka jelita grubego z
ekspresją EGFR (w co najmniej 1% komórek
nowotworowych) oraz z prawidłowym stanem
genu KRAS;
2) morfologia krwi z rozmazem;
3) oznaczenie stężenia:
a) mocznika,
b) kreatyniny,
c) bilirubiny
– w surowicy;
4) oznaczenie aktywności:
a) transaminaz (AspAT, AlAT),
b) dehydrogenazy mleczanowej (LDH)
– w surowicy;
5) próba ciążowa – u kobiet w okresie
prokreacyjnym;
6) badanie tomografii komputerowej jamy brzusznej
oraz innych okolic ciała w zależności od wskazań
klinicznych;
7) badanie tomografii komputerowej lub rezonansu
magnetycznego mózgu w przypadku wskazań
klinicznych w celu wykluczenia przerzutów;
8) badanie RTG klatki piersiowej – jeżeli nie jest
wykonywana tomografia komputerowa tej
okolicy;
9) EKG;
10) inne badania w razie wskazań klinicznych.
Wstępne badania obrazowe muszą umożliwić późniejszą
1) morfologia krwi z rozmazem;
2) oznaczenie stężenia:
a) kreatyniny,
b) bilirubiny
– w surowicy;
3) oznaczenie aktywności:
a) transaminaz (AspAT, AlAT),
b) fosfatazy alkalicznej
– w surowicy;
4) badanie ogólne moczu;
5) pomiar ciśnienia tętniczego;
6) inne badanie w razie wskazań klinicznych.
Badania wykonuje się co 2 tygodnie lub przed
rozpoczęciem kolejnego cyklu terapii jeżeli podanie leku
było opóźnione.
4. Monitorowanie bezpieczeństwa leczenia
cetuksymabem lub panitumumabem:
1) morfologia krwi z rozmazem;
2) oznaczenie stężenia:
a) kreatyniny,
b) bilirubiny
– w surowicy;
3) oznaczenie aktywności:
a) transaminaz (AspAT, AlAT),
b) fosfatazy alkalicznej
– w surowicy;
4) ocena powikłań skórnych;
5) inne badanie w razie wskazań klinicznych.
Badania wykonuje się:
1) co tydzień – w przypadku leczenia
cetuksymabem;
2) co 2 tygodnie lub przed rozpoczęciem kolejnego
cyklu terapii jeżeli podanie leku było opóźnione –
w przypadku leczenia panitumumabem.
5. Monitorowanie skuteczności leczenia
bewacyzumabem, cetuksymabem lub
panitumumabem:
1) badanie tomografii komputerowej odpowiednich
obszarów ciała w zależności od wskazań
klinicznych;
2) badanie RTG klatki piersiowej – jeżeli nie jest
wykonywana tomografia komputerowa tej
okolicy;
3) inne badania w razie wskazań klinicznych.
Badania wykonuje się:
1) nie rzadziej niż co 12 tygodni;
2) w chwili wyłączenia z programu, o ile nastąpiło z
innych przyczyn niż udokumentowana progresja
choroby;
3) zawsze w przypadku wskazań klinicznych.
Oceny skuteczności leczenia dokonuje się zgodnie z
kryteriami RECIST.

ŚWIADCZENIOBIORCY
1. Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego przy wykorzystaniu
substancji czynnej bewacyzumab.
1.1 Kryteria kwalifikacji:
1) histologiczne rozpoznanie raka jelita grubego;
2) potwierdzenie uogólnienia nowotworu, tj. obecności przerzutów w
narządach odległych na podstawie wyników badań obrazowych;
3) brak możliwości wykonania radykalnej metastazektomii;
4) udokumentowana nieskuteczność chemioterapii pierwszej linii z
udziałem fluoropirymidyny i irynotekanu;
5) niestosowanie wcześniejszej terapii z wykorzystaniem
oksaliplatyny lub bewacyzumabu;
6) potwierdzenie obecności zmiany lub zmian nowotworowych
umożliwiających ocenę odpowiedzi na leczenie według klasyfikacji
RECIST;
7) stan sprawności ogólnej w stopniach 0-2 według klasyfikacji
Zubroda-WHO;
8) wiek powyżej 18 roku życia;
9) wyniki badania morfologii krwi z rozmazem:
a) liczba płytek krwi większa lub równa 1,5 x 105/mm3,
b) bezwzględna liczba neutrofilów większa lub równa1500/mm3,
c) stężenie hemoglobiny większe lub równe10,0 g/dl;
10) wskaźniki czynności wątroby i nerek:
a) stężenie całkowitej bilirubiny nieprzekraczające 2-krotnie
górnej granicy normy (z wyjątkiem chorych z zespołem
Gilberta),
b) aktywność transaminaz (alaninowej i asparaginowej) w
surowicy nieprzekraczająca 5-krotnie górnej granicy normy,
c) stężenie kreatyniny w granicach normy,
d) nieobecność przeciwwskazań do chemioterapii według
schematu FOLFOX-4;
11) wykluczenie ciąży;
12) nieobecność przeciwwskazań do zastosowania bewacyzumabu,
którymi są:
a) obecna pierwotna zmiana nowotworowa w jelicie grubym
(pacjenci kwalifikowani do leczenia bewacyzumabem muszą
mieć wykonaną resekcję pierwotnej zmiany w jelicie
grubym),
b) czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy,
c) niestabilne nadciśnienie tętnicze,
d) niestabilna choroba niedokrwienna serca,
e) obecność przerzutów w ośrodkowym układzie nerwowym (w
przypadku objawów klinicznych ze strony ośrodkowego
układu nerwowego konieczne jest wykluczenie przerzutów na
podstawie badania obrazowego),
f) naczyniowe choroby ośrodkowego układu nerwowego w
wywiadzie,
g) wrodzona skaza krwotoczna lub nabyta koagulopatia,
h) stany chorobowe przebiegające ze zwiększonym ryzykiem
krwawień,
i) stosowanie leków przeciwkrzepliwych lub
antyagregacyjnych,
j) niegojące się rany,
k) zabieg operacyjny przebyty w ciągu mniej niż 4 tygodni od
momentu kwalifikacji do leczenia,
l) białkomocz,
m) alergia na lek lub którąkolwiek z substancji pomocniczych.
Kryteria kwalifikacji muszą być spełnione łącznie.
1.2 Określenie czasu leczenia w programie
Leczenie trwa do czasu podjęcia przez lekarza
prowadzącego decyzji o wyłączeniu świadczeniobiorcy
z programu, zgodnie z kryteriami wyłączenia.
1.3 Kryteria wyłączenia z programu:
1) objawy nadwrażliwości na na bewacyzumab lub którykolwiek
składnik chemioterapii według schematu FOLFOX-4;
2) progresja choroby w trakcie leczenia;
3) długotrwałe działania niepożądane w stopniu równym lub
większym od 3 według klasyfikacji WHO;
4) utrzymujące się pogorszenie stanu sprawności do stopnia 3 lub 4
według klasyfikacji Zubroda-WHO.
2. Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego przy wykorzystaniu
substancji czynnych cetuksymab oraz panitumumab.
2.1 Kryteria kwalifikacji:
1) histologiczne rozpoznanie raka jelita grubego;
2) potwierdzenie uogólnienia nowotworu, tj. obecności przerzutów w
narządach odległych na podstawie wyników badań obrazowych;
3) brak możliwości wykonania radykalnej metastazektomii;
4) udokumentowana nieskuteczność wcześniejszej chemioterapii z
udziałem fluoropirymidyny i irynotekanu oraz oksaliplatyny
(wszystkie wymienione leki muszą być zastosowane łącznie lub
sekwencyjnie);
5) niestosowanie wcześniejszej terapii z wykorzystaniem leków anty-
EGFR;
6) potwierdzenie obecności zmiany lub zmian nowotworowych
umożliwiających ocenę odpowiedzi na leczenie według klasyfikacji
RECIST;
7) stan sprawności ogólnej w stopniach 0-2 według klasyfikacji
Zubroda-WHO;
8) wiek powyżej 18 roku życia;
9) wyniki badania morfologii krwi z rozmazem:
a) liczba płytek krwi większa lub równa 1,5 x 105/mm3,
b) bezwzględna liczba neutrofilów większa lub równa1500/mm3,
c) stężenie hemoglobiny większe lub równe10,0 g/dl;
10) wskaźniki czynności wątroby i nerek:
a) stężenie całkowitej bilirubiny nieprzekraczające 2-krotnie
górnej granicy normy (z wyjątkiem chorych z zespołem
Gilberta),
b) aktywność transaminaz (alaninowej i asparaginowej) w
surowicy nieprzekraczająca 5-krotnie górnej granicy normy,
c) stężenie kreatyniny nieprzekraczające 1,5-krotnie górnej
granicy normy;
11) potwierdzenie prawidłowego stanu genu KRAS (wykluczenie
mutacji w kodonach 12 oraz 13 eksonu 1) oraz obecności białka
EGFR w co najmniej 1% komórek nowotworowych;
12) nieobecność przerzutów w mózgu (w przypadku objawów
klinicznych ze strony ośrodkowego układu nerwowego konieczne
jest wykluczenie przerzutów na podstawie badania obrazowego);
13) wykluczenie ciąży;
14) nieobecność przeciwwskazań do zastosowania cetuksymabu lub
panitumumabu, którymi są:
a) włóknienie płuc lub śródmiąższowe zapalenie płuc,
b) alergia na lek lub każdą substancję pomocniczą.
Kryteria kwalifikacji muszą być spełnione łącznie.
2.2 Określenie czasu leczenia w programie
Leczenie trwa do czasu podjęcia przez lekarza
prowadzącego decyzji o wyłączeniu świadczeniobiorcy
z programu, zgodnie z kryteriami wyłączenia.
2.3 Kryteria wyłączenia z programu:
1) objawy nadwrażliwości na cetuksymab lub panitumumab;
2) progresja choroby w trakcie leczenia;
3) długotrwałe działania niepożądane w stopniu równym lub
większym od 3 według klasyfikacji WHO;
4) włóknienie płuc lub śródmiąższowe zapalenie płuc;
5) utrzymujące się pogorszenie stanu sprawności do stopnia 3 lub 4
według klasyfikacji Zubroda-WHO.

SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW
W PROGRAMIE
1. Bewacyzumab -10 mg/kg masy ciała dożylnie
we wlewie trwającym 30-90 minut (dzień 1) wraz z
chemioterapią według schematu FOLFOX-4:
1) oksaliplatyna 85 mg/m2 powierzchni ciała
dożylnie we wlewie trwającym 2 godziny
– dzień 1;
2) kwas folinowy 200 mg/m2 powierzchni
ciała dożylnie we wlewie 2 godziny –
dzień 1 i 2;
3) fluorouracyl 400 mg/m2 powierzchni ciała
dożylnie we wstrzyknięciu, a następnie
600 mg/ m2 powierzchni ciała dożylnie we
wlewie trwającym 22-godziny – dzień 1 i 2
(całkowita dawka fluorouracylu – 2000
mg/m2 powierzchni ciała w ciągu 48
godzin).
Lek podaje się raz na dwa tygodnie.
W uzasadnionych przypadkach (w szczególności w
przypadku wystąpienia polineuropatii) można
zredukować dawkę oksaliplatyny do 65 mg/m2
powierzchni ciała, a także wydłużyć przerwę
pomiędzy cyklami leczenia do 3 tygodni (w
szczególności w przypadku powikłań
hematologicznych).
Bewacyzumab nie może być stosowany w
monoterapii.
2. Cetuksymab
1) 400 mg/m2 powierzchni ciała dożylnie we
wlewie trwającym 2 godziny – pierwsza
dawka;
2) 250 mg/m2 powierzchni ciała dożylnie we
wlewie trwającym 1 godzinę – kolejne
dawki.
Lek podaje się raz na tydzień.
W przypadku wystąpienia działań niepożądanych
dawkowanie leku należy dostosować do
wytycznych zawartych w Charakterystyce Produktu
Leczniczego.
3. Panitumumab – 6 mg/kg masy ciała dożylnie we
wlewie trwającym 1 godzinę.
Lek podaje się raz na dwa tygodnie.
W przypadku wystąpienia działań niepożądanych
należy:
1) opóźnić moment podania leku,
2) zmniejszyć dawkę leku
– zgodnie z wytycznymi zawartymi w
Charakterystyce Produktu Leczniczego.

źródło:onkologia-online.pl
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post