Wedolizumab w wysoce aktywnym wrzodziejącym zapaleniu jelita

Leki, wskazania, działanie, skutki uboczne, interakcje leków.Leki zalecane do leczenia.Środki spożywcze bezglutenowe
Asystentka

Wedolizumab w wysoce aktywnym wrzodziejącym zapaleniu jelita

Post autor: Asystentka »

Dane post-hoc (po fakcie) z badania GEMINI I przedstawione podczas ECCO 2017 potwierdzają, że profil ryzyka dla wedolizumabu, jako opcji terapeutycznej dla dorosłych pacjentów o umiarkowanie i wysoce aktywnym wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego jest korzystny a, pacjenci utrzymują długotrwałą remisję.
Jak podaje producent leku, obserwacje okresowe z aktualnie prowadzonego otwartego badania GEMINI, dotyczącego długookresowego bezpieczeństwa, zostały przedstawione podczas 12. Kongresu Europejskiej Organizacji Choroby Leśniowskiego-Crohna i Wrzodziejącego Zapalenia Jelita Grubego (ECCO), odbywającego się w dniach 15-18 lutego 2017 roku w Barcelonie. Dane z dwóch pięcioletnich okresowych analiz efektywności i bezpieczeństwa u pacjentów z umiarkowanie lub wysoce aktywnym wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG) i chorobą Leśniowskiego i Crohna (ChLC) wykazały, że długookresowe leczenie wedolizumabem, oprócz poprawy w zakresie jakości życia związanej ze zdrowiem, u pacjentów wiązało się z długofalową odpowiedzią kliniczną i remisją w okresie pięciu lat.

Badanie LTS jest prowadzonym aktualnie otwartym badaniem prospektywnym oceniającym bezpieczeństwo długofalowe u pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit (NChZJ) o umiarkowanej i wysokiej aktywności. Do badania zrekrutowano stu czterdziestu sześciu pacjentów z ChLC z badania GEMINI II i 154 pacjentów z WZJG z badania GEMINI I. Niniejsza analiza okresowa opisuje efektywność kliniczną ocenioną po pięciu latach. Pięćdziesięciu ośmiu pacjentów z ChLC oraz 54 pacjentów z WZJG przerwało terapię przed zakończeniem okresu zbierania danych (odpowiednio 11 [19%] i 19 [35%] pacjentów przerwało ze względu na brak korzyści). Dwudziestu siedmiu pacjentów z ChLC i 37 pacjentów z WZJG nie osiągnęło punktu oceny po pięciu latach w badaniu.1,2 Analizie poddano sześćdziesięciu jeden pacjentów z ChLC i 63 pacjentów z WZJG.1,2 Pacjenci z ChLC byli oceniani pod kątem odpowiedzi klinicznej (zmniejszenie Indeksu Harvey–Bradshaw [HBI] wynoszące ≥3 punkty od punktu początkowego). Remisję kliniczną zdefiniowano jako HBI ≤4. Pacjenci z WZJG byli poddawani ocenie pod kątem odpowiedzi klinicznej (zmniejszenie punktacji w częściowej skali Mayo [PMS] wynoszące ≥2 punktów i zmiana ≥25% od wartości wyjściowej, przy towarzyszącym zmniejszeniu punktacji dotyczącej krwawienia z odbytnicy o ≥1 punkt od wartości wyjściowej lub całkowita punktacja dotycząca krwawienia z odbytnicy wynosząca ≤1 punkt). Remisję kliniczną zdefiniowano jako PMS ≤2 przy poszczególnych wynikach składowych <1. Analiza okresowa wykazała, że w przypadku 63 obserwowanych pacjentów z WZJG o umiarkowanej i wysokiej aktywności 98% uzyskało odpowiedź kliniczną, a 90% pozostawało w remisji klinicznej po pięciu latach ciągłego leczenia wedolizumabem. W przypadku 61 obserwowanych pacjentów z ChLC o umiarkowanej lub wysokiej aktywności, 95% uzyskało odpowiedź kliniczną, a 89% pozostawało w remisji klinicznej po pięciu latach ciągłego leczenia wedolizumabem. Długookresowe stosowanie wedolizumabu wiązało się również z poprawą w zakresie HRQL, którą zmierzono za pomocą Kwestionariusza NChZJ (IBDQ) i wzrokowej skali analogowej Euro Quality of Life-5D (EQ-5D VAS). Profil bezpieczeństwa był spójny z poprzednimi obserwacjami w analizie okresowej po trzech latach w badaniu LTS u pacjentów z WZJG i ChLC o umiarkowanej i wysokiej aktywności.

- Te najnowsze obserwacje podkreślają spójny profil bezpieczeństwa i efektywność wedolizumabu jako długookresowej opcji terapeutycznej dla dorosłych z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego i chorobą Leśniowskiego-Crohna o umiarkowanej i wysokiej aktywności - mówi prof. Dr Severine Vermeire ze Szpitala Uniwersyteckiego w Leuven, w Belgii. -Zachęcające jest to, że dane w dalszym ciągu pokazują potencjalną korzyść ze stosowania wedolizumabu u ludzi dotkniętych jedną z tych dwóch chorób przewlekłych.

Dodatkowe dane z analizy post-hoc w badaniu GEMINI I pokazały, że wedolizumab (n=620) był istotnie bardziej efektywny niż placebo (n=149) w odniesieniu do osiągania stałej remisji, zdefiniowanej jako remisja kliniczna (PMS ≤2, przy czym żadna z wartości poszczególnych ocen składowych nie wynosiła >1) oraz krwawienia z odbytu, gdzie wynik składowy wynosił 0 po 26, 38 i 52 tygodniach u pacjentów z WZJG o umiarkowanej i wysokiej aktywności, którzy osiągnęli remisję w 14 tygodniu. Analiza obejmowała pacjentów zrekrutowanych do badania GEMINI I, którzy wykazali odpowiedź na dwie dawki indukujące wedolizumabu i rozpoczęli 46 tygodni terapii podtrzymującej z zastosowaniem placebo lub wedolizumabu. Leczenie podtrzymujące wedolizumabem skutkowało uzyskaniem ciągłej remisji klinicznej u 60% pacjentów między 14., a 52. tygodniem, w porównaniu do 37% u tych, którym podawano placebo.

Obserwacje z danych rzeczywistych stanowią uzupełnienie badań kontrolnych z randomizacją podczas oceny efektywności klinicznej i bezpieczeństwa wedolizumabu u pacjentów z WZJG i ChLC o umiarkowanej i wysokiej aktywności. W przeglądzie systematycznym i metaanalizie dokonano analizy publikacji indeksowanych w bazach MEDLINE, Cochrane i Embase, a także abstraktów konferencyjnych (n ≥10), między 1 maja 2014 a 31 października 2016, pod kątem badań opisujących rzeczywistą efektywność wedolizumabu. Łącznie zidentyfikowano 98 badań z 20 kohortami w zakresie wyników dotyczących odpowiedzi i remisji u 1714 pacjentów (UC: 703; CD: 1,010) w okresie leczenia trwającym jeden rok. Większość pacjentów z wedolizumabem (≥71%) było eksponowanych wcześniej na ≥1 terapię przeciwko czynnikowi martwicy guza (TNF). Pomiary wyników obejmowały, PMS, Simple Clinical Colitis Activity Index (prosty indeks kliniczny aktywności WZJG), HBI, Crohn’s Disease Activity Index (indeks aktywności ChLC) oraz skali Physician Global Assessment (globalnej oceny dokonywanej przez lekarzy). Zebrane współczynniki rzeczywistej odpowiedzi klinicznej i remisji oraz dane kliniczne potwierdziły korzystny efekt: profil ryzyka wedolizumabu u pacjentów WZJG i ChLC.

Takeda, producent leku, jest zaangażowana w aktualnie prowadzone badanie wedolizumabu w WZJG i ChLC o umiarkowanej i wysokiej aktywności, przy czym celem jest ciągłe wspieranie społeczności pacjentów i specjalistów. Podczas 12. Kongresu ECCO przedstawiono w sumie sześć prezentacji ustnych i 15 plakatów, w tym wyniki dodatkowych badań po wprowadzeniu na rynek oraz rzeczywiste dane bezpieczeństwa z codziennej praktyki, dalej wykazując spójny profil bezpieczeństwa w długookresowym leczeniu wedolizumabem u pacjentów cierpiących na WZJG i ChLC o umiarkowanej i wysokiej aktywności.
źródło: termedia.pl
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post