Źródła sukcesu pedagogicznego

Książki dla lekarzy,studentów,pacjentów pomocne w poznaniu leczenia i chorób
admin. med.

Źródła sukcesu pedagogicznego

Post autor: admin. med. »

Alicja Delecka-Bury

Książka Źródła sukcesu pedagogicznego animatorów kultury muzycznej. Studium przypadków składa się z dwóch części tematycznych. Część pierwsza, opisująca kontekst teoretyczno-metodologiczny, zawiera trzy rozdziały. Pierwszy z nich, Animacja kulturalna – geneza, pojęcie, funkcje, traktuje o upowszechnianiu kultury, edukacji kulturalnej, animacji kulturalnej i jej organizatorze, czyli animatorze kultury, oraz prezentuje wyniki wybranych najnowszych badań naukowych dotyczących działalności animatorów kultury w Polsce. W drugim rozdziale, Bieg ludzkiego życia w perspektywie badań biograficznych, przedstawiona została istota faz i biegu życia człowieka, rola zdarzeń krytycznych i osób znaczących w biografii oraz wybrane badania naukowe prowadzone w perspektywie biograficznej. Część teoretyczną zamyka rozdział Sukces – jego wymiary, pola i źródła. W dwóch podrozdziałach o sukcesie osobistym i zawodowym omówione zostały terminy, pojęcia, wymiary i źródła sukcesu na podstawie literatury psychologicznej, pedagogicznej, socjologicznej i dotyczącej nauk o zarządzaniu.

Część druga publikacji, stanowiąca analizę i prezentację badań empirycznych, opisuje drogi kariery animatorów kultury muzycznej Pomorza Zachodniego. Składają się na nią cztery rozdziały. Pierwszy, Animatorzy kultury muzycznej Pomorza Zachodniego, zawiera charakterystykę kultury muzycznej tego regionu, jej krótki zarys historyczny, opisuje przemiany po transformacji polityczno-ustrojowej, obecny amatorski ruch artystyczny na tym terenie oraz przedstawia program przeprowadzonych badań. Rozdział drugi, Zdarzenia krytyczne zmieniające bieg kariery zawodowej, przedstawia kluczowe wydarzenia odczytane z biografii animatorów pracujących w tym środowisku. Uporządkowane są one w podrozdziałach dotyczących punktów zwrotnych w życiu osobistym, związanych z działalnością muzyczną, a także tych o charakterze społeczno-polityczno-ekonomicznym.


Trzeci rozdział, Zdarzenia przełomowe w sferze aktywności animacyjnej, opisuje krytyczne decyzje osobiste, związane zarówno z edukacją, jak i z wyborem drogi zawodowej. Wszystkie wyodrębnione zdarzenia krytyczne i podjęte pod ich wpływem decyzje rozmówców zanalizowane zostały włącznie ze współwystępującym z nimi kontekstem społecznym: kulturą, edukacją estetyczną, szkołą, rodziną i środowiskiem pracy.


W czwartym rozdziale, Sukces jako istotny czynnik pracy animatorów kultury muzycznej, zawarte zostały osobiste definicje sukcesu podmiotowego konstruowane przez narratorów oraz charakterystyki czterech typów animatorów kultury muzycznej. Wyłonione zostały one po zastosowaniu kryterium subiektywnego pojmowania i odczucia sukcesu podmiotowego przez badane osoby i analizie ich specyficznych dróg życiowych i edukacyjnych oraz doświadczeń animacyjnych. Porównanie sukcesu pedagogicznego podmiotowego z przedmiotowym pozwoliło odnaleźć związek pomiędzy nimi dla każdego z wyodrębnionych typów.

Całość książki zamykają Zakończenie – wnioski, perspektywy, postulaty, Bibliografia, Netografia oraz Aneks. W Aneksie znajdują się dane dotyczące chórów i zespołów regionu szczecińskiego, przedstawione w chronologii powstawania, informacje o chórach szkolnych biorących udział w programie „Śpiewająca Polska” w regionie szczecińskim i koszalińskim, a także dane liczbowe pozyskane z Kurii Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej na temat zespołów muzycznych działających przy parafiach.

ISBN: 978-83-7850-831-1
Wydanie pierwsze, Kraków 2015, Format B5, Objętość 282 strony, Oprawa miękka, klejona, folia matowa
Załączniki
zrodla-sukcesu-pedagogicznego.jpg
zrodla-sukcesu-pedagogicznego.jpg (6.79 KiB) Przejrzano 961 razy
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post